muhasebe
muhasebe dersleri
MUHASEBE SÖZLÜĞÜ - T
REKLAM

Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Taahhüt

Taahhüt, gerçek veya tüzel kişilerin sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını yüklenmesi, işi yapacağını söylemesi.
Tahvil

Tahvil, ödünç para sağlamak amacıyla, devlet, kamu kuruluşları ve anonim şirketler tarafından çıkartılan nominal değeri eşit ve ibareleri aynı olan borç senedi.
Takas Odası

Takas odası, bankalar ile diğer mali kuruluşlar ve borsalar arasındaki takas işlemlerinin yapılsığı yer.
Talep

Talep, yeterli satın alma gücü ile desteklenen arzu veya istek.

 

Talep Fazlası

Talep fazlası, belli bir dönemde ve veri alınan bir fiyattan talep edilen mal miktarının arz edileni aşması.
Tam İstihdam

Tam istihdam, ekonomideki mevcut olana tüm üretim faktöelrinin kullanıma alınması, atıl üretim faktörünün kalmaması.
Tam Mükellefiyet

Tam mükellefiyet, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirmeleri.
Tamamlayıcı Mallar

Tamamlayıcı mallar, belli bir ihtiyacı gidermeye yönelik, birlikte kullanılması gereken mallar.
Tarım

Tarım, bitkisel ve hayvansal ürünleri, toprağın ve doğanın sağladığı faydaları, düzenli bir çabayla değerlendirerek elde etme faaliyeti.
Tarım Kooperatifleri

Tarım kooperatifleri, ortakları çiftçi ve faaliyet alanı tarım olan kooperatifler.
Tarımsal Sermaye

Tarımsal sermaye, tarım sektöründeki bütün mallar, malzemeler, hayvanlar, binalar, araçlar, paralar vb.
Tarife

Tarife, uluslararası ticarete konu olan bütün mallara uygulanan gümrük vergilerini belirleyen liste.
Tasarruf

Tasarruf, gelirlerin tüketim için ayrılmayan kısmı.
Tasdikli Çek

Tasdikli çek, muhatap banka tarafından ödenmesi garanti edilen çek.
Tasfiye

Tasfiye, işletmelerin kapanması nedeniyle hesaplarının kesilmesi, ortada kalan mal ve paraların alacaklılara payları oranında dağıtılması.
Taşıma Senedi

Taşıma senedi, eşya taşınmasında gönderen tarafından düzenlenip imzalanarak taşıyana verilen kıymetli evrak niteliğindeki bir belge.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Tavan Fiyat

Tavan fiyat, tüketiciyi korumak için veya başka bir amaçla, belli mal ya da hizmetler için konmuş en yüksek fiyat sınırı.
Tazminat

Tazminat, zarar borcunu meydana getiren işlemin veya fiilin bütün zararlı sonuçları karşılamak üzere verilen bedel.
Tedrici Kuruluş

Tedrici kuruluş, anonim şirketlerde, bir kısım payların kurucular tarafından taahhüt edilmesi, geri kalan kısım için de halka müracat edilmesi yoluyla gerçekleştirilen kuruluş biçimi.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Tekel Piyasası

Tekel piyasası, tek bir satıcının bir malın bütün arzını elinde tuttuğu ve fiyatları istediği gibi saptayabildiği piyasa türü.
Temettü

Temettü, kar payı.
Terkin

Terkin, kayıtlardan düşme, silme.
Tescil

Tescil, gerçek ve tüzel kişilerin haklarının ve hukuki imkanların doğması için kanunda belirtilen sicillerde kayıtlara geçirilmesi.
Ticaret

Ticaret, kar amacı ile mal ve hizmetlerin, para ile ifade edilebilen bütün değerlerin alım ve satım işlerinin tamamıdır.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Toplam Arz

Toplam arz, bir ekonomide belli bir dönemde toplam talebi karşılamaya yönelik olarak üretilen ve ithal edilen mal ve hizmetler toplamı.
Toplam Fayda

Toplam fayda, bir malın toplam tüketiminin tüketiciye sağladığı fayda.
Toplam Maliyet

Toplam maliyet, bir işletmenin üretim faaliyetinde bulunurken yaptığı her türlü giderler toplamı.
Toplam Talep

Toplam talep, bir ekonomide mal ve hizmetlere yönelik talebin toplam miktarı.
Trampa

Trampa, para kullanmaksızın gerçekleştirilebilen mal ve hizmet mübadelesi.
Tüketim

Tüketim, bir mal veya hizmetten fayda sağlamak üzere yaralanma.
Tüzel Kişi

Tüzel kişi, gerçek kişilerin başka bir isim altında oluşturdukları, gerçek kişiler gibi hakları, borçları ve sorumlulukları olan kişiliktir.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama