MUHASEBE SÖZLÜĞÜ>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
İç İskonto

İç iskonto, vadesi gelmeden önce ödenecek senede yapılacak indirimin, senedin peşin değeri üzerinden yapılması.
İflas

İflas, borçları ödeyemeyecek durumda olduğu mahkemelerce saptanmış borçlunun durumu.
İhraç Değeri

İhraç değeri, pay senedi ya da tahvilin ilk çıkarılışındaki satış değeri.
İhracat

İhracat, kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin yurtdışına satılması. Dışsatım.
...Daha fazla bilgi >>>>>
İhracat Vergileri

İhracat vergileri, devlete gelir sağlamak amacıyla ihrac malları üzerinden alınan vergiler.
İhracat Primi

İhracat primi, ihraç edilecek malın ucuzlatılması amacıyla devletçe yapılan parasal yardım.
İkame Malları

İkame malları, birinin fiyatı düştüğünde ötekini talebi azalan veya, birinin fiyatı yükseldiğinde diğerinin talebi artan mallar.
İktisadi

İktisadi, kaynakların en düşük maliyetle ve en fazla yararı sağlayacak şekilde kullanımını ifade eder.
İktisadi Mal

İktisadi mal, belirli bir ihtiyacı giderme özelliği olan, ancak elde edilmesi için mutlaka bir çaba ya da fedakarlık gerektiren mal ya da hizmet.
İlk Giren İlk Çıkar

İlk giren ilk çıkar, üretim sürecinde ilk kez kullanılan hammadde ve malzemenin stoklara ilk önce girenler olduğu varsayımına göre yapılan stok yöntemi. İlk giren malın ilk olarak satılacağı varsayımına dayanır.
İmalat

İmalat, bir ham maddeyi veya yarı mamülü işleyerek bir sanayi ürünü veya bir mal haline getirme işlemlerinin bütünü.
IMF

IMF, dünya finansal düzenini takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, destek sağlamak gibi görevleri bulunan organizasyon.
İpotek

İpotek, bir alacağı garanti eden taşınmaz rehni.
İpotekli Borç Senedi

İpotekli borç senedi, gayrimenkul ipoteği ile teminat altına alınmış bir menkul kıymet türü.
İskonto

İskonto, satıcının alıcılar lehine yaptığı indirim.
İskonto Oranı

İskonto oranı, ödenmek istenen bir borç tutarından borçlu lehine yapılan indirimin saptanması için uygulanan yüzde oranı.
İstihdam

İstihdam, işgücünün çalıştırılması.
İstikrar

İstikrar, bir ekonomideki fiyatlar genel düzeyi, istihdam hacmi vb. unsurların dengede olduğu, ekonomide önemli değişikliklerin gerçekleşmesinin beklenmediği bir durum.
İstisna

İstisna, vergi kanunlarına göre kazanç ve iratlardan bir kısmını veya kanun hükümlerine göre tamamını, vergiden hariç bırakma.
İş Kazası

İş kazası, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen arızaya uğratan olay.
İştirak

İştirak, ortaklık, ortak olma, katılma.
İşgücü

İşgücü, çalışma çağındaki nüfus miktarından çalışmak istemeyenlerin sayısı düşüldükten sonra kalan kısım.
İşletme

İşletme, üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretimi amacı güden üretim birimi.
...Daha fazla bilgi >>>>>
İşsizlik

İşsizlik, belirli ücret ve iş kollarında işgücü arzının işgücü talebini aşması durumu.
İtfa

İtfa, anonim şirket hisse senetlerinin itibari değerlerinin şirket temettülerinden ayrılan fonun kullanılarak pay sahiplerine ödenmesi.
İthalat

İthalat, yabancı bir ülkeden mel ve hizmet alınması işlemi. Dış alım.
...Daha fazla bilgi >>>>>
İtibari Değer

İtibari değer, menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olan değer.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>
facebooktwitter+googleyoutube