muhasebe
muhasebe dersleri
MUHASEBE SÖZLÜĞÜ - K
REKLAM

Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Kabul

Kabul, bir poliçeyi ödeyecek kimse tarafından, poliçe bedelinin vadesinde ödeneceğinin imza yoluyla taahhüd edilmesi.
Kalkınma

Kalkınma, ekonomide üretim ve kişi başına gelirin artırılması yanında, sosyo-külyürel yapının da değiştirilmesi ve yenileştirilmesini de içeren kavram.
Kambiyo Senedi

Kambiyo senedi, karşılığı yabancı para ile ödenmek üzere düzenlenen ve uluslararası ticarette kullanılan senetler.
Kamu Harcamaları

Kamu harcamaları, devletin ekonomik, sosyal, siyasi ve idari amaçlarını gerçekleştirmek için, bu faaliyet alanlarında verdiği hizmet ve ürettiği mallar için yapmış olduğu harcamalar toplamı.
Kamu İktisadi Kuruluşları

Kamu iktisadi kuruluşları, devletin iktisadi alanda mal ve hizmet üreten kuruluşların genel adı.
Kamu İşletmeleri

Kamu işletmeleri, sermayelerinin tamamı veya büyük bir kısmı kamu tüzel kişilerine ait olan işletmeler.
Kamu Maliyesi

Kamu maliyesi, devlet faaliyetlerinin ekonomik ve mali yönlerini neden ve sonuçlarıyla inceleyen ve sorunlara çözüm yolları araştıran bilim dalı.
Kamu Tüketimi

Kamu tüketimi, kamu hizmetlerinin görülmesi için gerekli olan mal ve hizmetlerin alımı amacıyla yapılan cari harcamalar.
Kamulaştırma

Kamulaştırma, özel mülkiyet altındaki gayrimenkullere, kamu yararı amacıyla, hükümet veya kamu tüzel kişileri tarafından el konulması işlemi.
Kanuni Yedek Akçe

Kanuni yedek akçe, sermayenin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zarar olursa eksilen ana sermayenin bütünlenmesin yardım amacıyla, anonim şirketin ayırmak zorunda olduğu fon.
Kapasite

Kapasite, bir mal veya hizmeti üretebilmek yeteneği ve olanaklarının belli bir ölçü ile değerlendirilmesi.
Kar

Kar, bir faaliyetin gerçekleşmesi sonucunda elde edilen gelir ile faaliyet için yapılan giderler arasındaki fark.
Kar - Zarar Hesabı

Kar - zarar hesabı, işletmenin dönem sonu kar ve zarar durumunu ortaya koyan, kar veya zararın ortaya çıkışına yol açan gelirleri, giderleri özetleyen hesap türü.
Karlılık

Karlılık, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği karın, o dönemde işletmede kullanılan sermayeye oranı.
Karşılık

Karşılık, tutarı kesin olarak belirlenmesinde, işletme açısından meydana gelmiş ya da gelebilecek zararları karşılamak amacıyla alınan bir muhasebe önlemi.
Karşılıksız Çek

Karşılıksız çek, keşide edilmiş olan çekin bankada karşılığının yani çekin tutarını karşılayacak paranın olmaması durumu.
Katma Değer

Katma değer, belirli bir üretim aşamasında belli bir mal için yapılan faktör ödemelerinin toplamı.
KDV

Katma değer vergisi, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türü.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Kayıtlı Sermaye

Kayıtlı sermaye, şirketlerde sözleşme hükümlerine göre, sayısı ve her birinin nominal değeri belirlenmiş olarak ihraç edilebilecek hisse senetlerinin tutarı.
Kaynak

Kaynak, insan ve işletme ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretmek için gerekli olan unsurlar. Varlıkların sağlandığı yerler.
Keşide

Keşide, bir çek veya bir poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ödeme emri niteliğindeki muhataba ibraz edilmek üzere lehdara veya hamile verilmesi.
Keşideci

Keşideci, çek veya poliçeyi düzenleyerek ve imza ederek, muhataba ya da lehdara yapılacak ödmem için, ödeme emri veren kişi.
Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, işyerinde belli bir süre çalışmış işçiye, hizmet sözleşmesinin iş kanununda belirlenmiş koşullarla sona ermesi halinde, işveren tarafından ödenen para.
Kısa Vadeli Borç

Kısa vadeli borç, kısa bir dönem içinde, muhasebe sisteminde 1 yıl içinde, ödenmesi gereken borç.
Kıymetli Evrak

Kıymetli evrak, üzerinde yazılı olan hakkın, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği ve senetten atrı olarak başkasına devir edilmeyen yazılı senetler.
Kira

Kira, bir malın, belli bir bedel karşılığında kullanma hakkının elde edilmesi.
Kişi Başına Gelir

Kişi başına gelir, ekonomide belli bir bir dönemde yaratılan milli gelirden, kişi başına düşen pay.
Kollektif Şirket

Kollektif şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında çalıştırmak amacı ile özel kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiç birisinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket.
Komandit Şirket

Komandit şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış, diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket.
Konsolide Bilanço

Konsolide bilanço, aralarında sermaye ilişkisi bulunan şirketlerin aynı tarihli veya aynı döneme ilişkin bilanço kalemlerinden ve karşılıklı ilişkiden doğmuş kayıtlarının bir araya getirilerek düzenlenen bilanço.
Kooperatif

Kooperatif, insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluş.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Kredi

Kredi, mal veya paranın belirli bir süre sonunda ve belirli koşullarla geri almak üzere verilmesi ya da verilmiş bir varlığın ödenmesine kefil olunması.
Kredi Kartı

Kredi kartı, bir kredi kurumunun üyelerine verilen ve kart sahiplerine, belirli yerlerden kredili alışveriş yapma olanağı sağlayan kart.
Kullanılabilir Gelir

Kullanılabilir gelir, kişilerin elde etiikleri toplam gelirden kişilerin ödemek zorunda oldukları dolaysız vergiler çıkartıldıktan sonra kalan gelir.
Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan vergi.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama