MUHASEBE SÖZLÜĞÜ>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Rant

Rant, herhangi bir üretim faktörüne, onu belirli bir istihdam alanında tutmak için gerekli olan miktardan fazla yapılan ödeme. Toprağın ve üzerindekilerin kullanımı için ödenen fiyat.
Rantabilite

Rantabilite, belli bir dönemde elde edilen karın, o dönemde işletmede kullanılan sermayeye oranı.
Rasyo

Rasyo, işletme faaliyetlerinin verimliliği ve işletmenin yapısı hakkında bilgi veren rakamlar.

 

Rayiç Bedel

Rayiç bedel, bir malın satış ve sürüm değeri.
Reasürans

Reasürans, sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına alması.

Reel Faiz

Reel faiz, nominal faiz oranının enflasyon oranı ile fiyatları düşürmek suretiyle ortaya çıkan oran.
Reel Gelir

Reel gelir, gelirin belli bir andaki satınalma gücü.
Reel Sermaye

Reel sermaye, üretimde kullanılan fiziki mal varlıkları.
Reeskont

Reeskont, iskonto edilmiş varlıkların yeniden bir bedel karşılığı el değiştirmesi, bankalarca iskonto edilmiş senetlerin tekrar iskonto edilmesi.
Reeskont Oranı

Reeskont oranı, merkez bankasının ekonominin yönlendirilmesinde kullandığı politika araçlarından biri.
Reflasyon

Reflasyon, deflasyon içinde bulunan veya deflasyona kaymakta olan bir piyasanın yeniden dengeye getirilmesi.
Rehin

Rehin, bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey.
Repo

Repo, hazine bonosu ya da tahvil gibi menkul kıymetlerin, belirli bir süre sonra önceden belirlenen fiyattan geri alınması taahhüdü ile satılması.
Resim

Resim, devletin egemnlik hakkına dayanarak, bazı faaliyetlere, bazı malların tüketimine ve bazı işlemlere izin vermesi karşılığı aldığı bir vergi türü.
Revelüasyon

Revelüasyon, hükümet kararı ile ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin yükseltilmesi.
Risturn

Risturn, kooperatiflerde dönem sonunda elde edilen karın, kooperatif ortaklarına dağıtılan kısmı.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>
facebooktwitter+googleyoutube