muhasebe
muhasebe dersleri

GELİR - GİDER KAVRAMLARI VE HESAPLAR

1. Gelir Kavramı ve Unsurları: İşletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarında artış meydana getiren unsurlara gelir, bu unsurların izlendiği hesaplara gelir hesapları denir. Gelir hesapları, gider hesapları ile birlikte tekdüzen hesap planının 6 grubunda yer alır.

Gelir tablosunda yer alan gelir hesapları aşağıda verilmiştir.

REKLAM

60. Brüt Satışlar
600. Yurt İçi Satışlar
601. Yurt Dışı Satışlar
602. Diğer Gelirler

61. Satış İndirimleri(-)

610. Satıştan İadeler(-)
611. Satış İndirimleri(-)
612. Diğer İndirimler(-)

64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar

640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642. Faiz Gelirleri
643. Komisyon Gelirleri
644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
645. Menkul Kıymet Satış Kârları
646. Kambiyo Kârları
647. Reeskont Faiz Gelirleri
648. Enflasyon Düzeltme Kârları
649. Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar

67. Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
679. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar

Not: 61 ile başlayan satış indirimleri grubunda yer alan hesaplar; net satışları bulmamızı sağlayan geliri azaltan hesaplardır.

1.1. Gelir Hesapların İşleyişi:

6-Gelir Tablosu Hesapları: İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış indirimleri, satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider ve zararlar, finansman giderleri, olağandışı gelir ve kârlar ve olağan dışı gider ve zararlardan oluşur.

60-Brüt Satışlar: İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir.

Brüt satışlara "Katma Değer Vergisi" dahil edilmez. Brüt satışlar; yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar ve diğer gelirler şeklinde bölümlenir. Holding ana şirketinin, kendine bağlı yurt içi ve yurt dışı ortaklıklarından elde ettiği gelirler ana şirketin esas faaliyet gelirini oluşturduğundan bu bölümdeki hesaplarda izlenir. Brüt satışlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

600 Yurt İçi Satışlar >>>>>
601 Yurt Dışı Satışlar >>>>>
602 Diğer Gelirler >>>>>

Brüt satışlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

61-Satış İndirimleri (-): Net satış hâsılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken değerleri kapsar. Satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimler şeklinde bölümlenir. Satış indirimleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

610 Satıştan İadeler(-) >>>>>
611 Satış İndirimleri(-) >>>>>
612 Diğer İndirimler(-) >>>>>

Tek düzen hesap planınında gelir hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini bulunur. Bu hesaplar gelir hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir. Yani (-) işareti bulunan gelir hesapları, gider hesapları gibi kayıt yapılır.

64-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar: İşletmenin esas faaliyeti dışında iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü geliri ile faiz ve diğer temettü gelirleri, temerrüt faizleri, kambiyo kârları, kira gelirleri, menkul kıymet satış kârları gibi diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve kârlardan oluşur. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri >>>>>
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri >>>>>
642 Faiz Gelirleri >>>>>
643 Komisyon Gelirleri >>>>>
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar >>>>>
645 Menkul Kıymet Satış Kârları >>>>>
646 Kambiyo Kârları >>>>>
647 Reeskont Faiz Gelirleri >>>>>
648 Enflasyon Düzeltme Kârları >>>>>
649 Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar >>>>>

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

67-Olağandışı Gelir Ve Kârlar: İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arızi nitelik taşıyan duran varlıkların satışlarından elde edilen kârlar ile olağan dışı olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve kârların yer aldığı hesap grubudur. Olağandışı Gelir Ve Kârlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

671 Önceki Dönem Gelir Ve Kârları >>>>>
679 Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar >>>>>

Olağandışı Gelir Ve Kârlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

sayfa 1

sonraki sayfa >>>>>

Gelir tablosu

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama