muhasebe
muhasebe dersleri

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

1. Muhasebe ve Finansman Alanının Tanımı: Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alan bilgisayarlı muhasebe, dış ticaret ofis işlemleri, finans ve borsa hizmetleri dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren bir alandır.

2. Muhasebe ve Finansman Alanının Amacı: Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alan mesleklerde sektörlerin ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

REKLAM

3. Dal Programları:

3.1. Bilgisayarlı Muhasebe:
Tanımı: Muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği, ticari işletmelerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Bilgisayarlı muhasebe elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3.2. Dış Ticaret Ofis Hizmetleri:

Tanım: Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri takip etmeve dış ticaret muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3.3. Finans Ve Borsa Hizmetleri:

Tanım: Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri ve sermaye piyasası kayıtlarını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

4. Giriş Koşulları:
Öğrencilerin sağlık durumu, Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

5. İstihdam Alanları:
Muhasebe ve Finansman alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
- Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar,
- Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler,
- Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

6. Ölçme Ve değerlendirme:
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;
- Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
- Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.

7. Belgelendirme:
- Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
- Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
- Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
- Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

8. Eğitim Süresi:
- Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
- Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Muhasebe ve Finansman alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

9. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
- Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
- Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
- Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
- Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
- Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
- Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

10. İş Birliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar: Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam imkânları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, muhasebe büroları,vergi daireleri, Sosyal güvenlik kuruluşları, belediyeler, İl Özel İdareler Genel Sekreterliği, ticaret ve sanayi odaları, İŞKUR, meslek odaları, ilgili bakanlıklar, SPK,KOBİ, büyük ölçekli diğer firmalar ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

11. Öğrenci Kazanımları: Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
- Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
- Muhasebe ve Finansman alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
- Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
- Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama