muhasebe
muhasebe dersleri

GELİR - GİDER KAVRAMLARI VE HESAPLAR

2. Gider Kavramı ve Unsurları: İşletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları varlıkları elde edebilmek için katlanmak zorunda oldukları unsurlara gider, bu unsurların izlendiği hesaplara da gider hesapları denir. Örneğin, işçilere ödenen ücretler, telefon, elektrik gibi giderler, faiz giderleri, komisyon giderleri vb.

Gider hesapları, gelir hesapları ile birlikte tekdüzen hesap planının 6. grubunda yer alır. Aşağıda gelir tablosunda yer alan gider hesapları verilmiştir. İşletmeler giderlerini dönem içerisinde 7 ile başlayan ilgili maliyet (gider) hesaplarında takip ederler ve dönem sonlarında 6 ile başlayan ilgili gelir tablosu hesaplarına, yansıtma hesapları aracılığıyla devrederler.

Gelir tablosunda yer alan gider hesapları aşağıda verilmiştir.

REKLAM

62. Satışların Maliyeti(-)
620. Satılan Mamuller Maliyeti(-)
621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
622. Satılan Hizmet Maliyeti(-)
623. Diğer Satışların Maliyeti(-)

63. Faaliyet Giderleri(-)
630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
631. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
632. Genel Yönetim Giderleri(-)

65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-)
653. Komisyon Giderleri(-)
654. Karşılık Giderleri(-)
655. Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
656. Kambiyo Zararları(-)
657. Reeskont Faiz Giderleri(-)
658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
659. Diğer Gider Ve Zararlar(-)

66. Finansman Giderleri(-)
660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

68. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
680. Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
689. Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)


2.1. Gider Hesaplarının İşleyişi:

62-Satışların Maliyeti (-): İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, yarı mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini kapsar. Başka bir deyişle dönem içinde alıcılara satılan ya da devredilen mal ve hizmetlerin üretimi (imalatı) ya da satın alınması için yapılan tüm giderleri içerir. Satışların maşiyeti hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

620 Satılan Mamuller Maliyeti(-) >>>>>
621 Satılan Ticarimallar Maliyeti(-) >>>>>
622 Satılan Hizmet Maliyeti(-) >>>>>
623 Diğer Satışların Maliyeti(-) >>>>>

Satışların maliyeti hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

63-Faaliyet Giderleri: İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine yüklenmeyen araştırma ve geliştirme giderleri; pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderlerinden oluşan hesap grubudur. 7. grupta izlenen esas faaliyet dönem giderleri, yansıtma hesapları alacağı ile dönem sonlarında bu grupta yer alan hesaplara devredilir. Faaliyet giderleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

630 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-) >>>>>
631 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-) >>>>>
632 Genel Yönetim Giderleri(-) >>>>>

Satışların maliyeti hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

65-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-): İşletmenin esas faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararları içerir. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

653 Komisyon Giderleri(-) >>>>>
654 Karşılık Giderleri(-) >>>>>
655 Menkul Kıymet Satış Zararları(-) >>>>>
656 Kambiyo Zararları(-) >>>>>
657 Reeskont Faiz Giderleri(-) >>>>>
658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) >>>>>
659 Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-) >>>>>

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

66-Finansman Giderleri (-): İşletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz, kur farkları, kredi komisyonları ve benzeri diğer giderleri kapsar. Finansman giderleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) >>>>>
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) >>>>>

Finasman giderleri hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

68-Olağan Dışı Gider ve Zararlar: İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararların yer aldığı hesap grubudur. Olağan dışı gider ve zararlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

680 Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-) >>>>>
681 Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-) >>>>>
689 Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-) >>>>>

Olağan dışı gider ve zararlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa

Gelir tablosu

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama