muhasebe
muhasebe dersleri

MUHASEBE TEST SORULARI VE CEVAPLARI

1. İşletme defterini kimler tutar ?
A) I. sınıf tacirler
B) Esnaf ve sanatkarları
C) II. sınıf tacirler
D) Serbest meslek erbabı

REKLAM

2. İşletme defterinin gider sayfasının ilk satırına hangi değer kaydı yapılır ?
A) Kayıt tarihi yazılır.
B) Açıklama yazılır.
C) İşletmede satılmak üzere alınan malın toplam değeri yazılır.
D) Bir önceki sayfanın ya da dönem başı ise bir önceki dönemin devreden mal tutarı yazılır.

3. Gelir sayfasında gelirler için ayrılan KDV’ye ne ad verilir ?
A ) Hesaplanan KDV
B) İndirilecek KDV
C) Ödenen KDV
D) Hesaplanmış KDV

4. Elektrik, su, telefon gibi giderleri işletmenin ne tür giderleridir ?
A) Genel giderleridir.
B) Mal üretim giderleridir.
C) Mal satım giderleridir.
D) Hasılat giderleridir.

5. İşletme hesap özeti ne zaman çıkartılır ?
A) 6 ayda bir çıkartılır.
B) Dönem başında çıkartılır.
C) Her hesap dönemi sonunda çıkartılır.
D) Her ayın sonunda çıkartılır.

6. Aşağıdakilerden hangisi işletme defterinin gelir tarafına yazılır ?
A) Dönem kârı
B) Dönem başı mal mevcudu
C) Amortisman tutarı
D) Dönem içinde yapılan mal satışları

7. Ay sonunda hesaplanan KDV’nin indirilecek KDV’den fazla çıkması hâlinde ne gibi işlem yapılır ?
A) Kasada saklanır.
B) Vergi dairesine bir sonraki ay KDV beyanı ile ödenir.
C) Gelecek aya devredilir.
D) Ödenecek ücret ve diğer giderler sütununa kaydedilir.

8. Dönem sonunda gelir sayfasının son satırına hangi kayıt yapılır?
A) Amortisman kaydı yapılır.
B) Dönem kârı kaydedilir.
C) Dönem sonu mal mevcudu kaydedilir.
D) Dönem zararı kaydedilir.

9. Hangi mallardan amortisman ayrılamaz ?
A) Bilgisayar ve yazar kasadan
B) İşletmede kullanılan mobilyadan
C) Gayrimenkul ve tesisat gibi kıymetlerden
D) Satılan mallardan

10. Katma değer vergisini doğuran olay nedir ?
A) Malın alımı ve satımında ortaya çıkmaktadır.
B) Malın teslimi, fatura veya benzeri bir belgenin düzenlenmesi
ile ortaya çıkmaktadır.
C) Malın pazarlanmasında ortaya çıkmaktadır.
D) Malın reklamının yapılması ile ortaya çıkmaktadır.

11. 2.500 TL’lik mal alındığında KDV %18 hariç ise, İndirilecek
KDV ne olur ?
A) 520 TL KDV
B) 430 TL KDV
C) 450 TL KDV
D) 350 TL KDV

12. 500 TL’lik malın fiyatına %10 zam yapıldıktan sonra, malın %8 KDV li fiyatı toplam ne olur ?
A) 570 TL KDV
B) 544 TL KDV
C) 540 TL KDV
D) 594 TL KDV

13. 300 TL’lik mala %15 iskonto yapıldığında malın yeni fiyatı ne olur ?
A) 240 TL KDV
B) 250 TL KDV
C) 255 TL KDV
D) 2250 TL KDV

14. Defterlerde yanlış kayıt yapıldığında bu yanlış kayıt nasıl
düzeltebilir ?
A) Yanlış yapılan işlemin olduğu sayfa yırtılarak
B) Yanlış kayıt silinerek
C) Yanlış kayıt üzeri okunacak şekilde tek çizgi ile iptal edilerek
D) Yanlış kaydın üzeri karalanarak iptal edilir.

15. Kimler serbest meslek sahibidir ?
A) Şahsi mesai yapanlar
B) İlmi veya mesleki bilgiye dayanan iş yapanlar
C) İhtisasa dayanan ticari mahiyette olmayan iş yapanlar
D) Hepsi

16. Serbest Meslek Kazanç Defterinin gelir sayfasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?
A) İndirilecek KDV
B) Gelir tutarı
C) Toplam sütunu
D) Sayfa numarası

17. Serbest meslek makbuzu düzenlenirken brüt ücret üzerinden hangi vergi kesilir ?
A) Gelir Vergisi Stopajı
B) Kurumlar Vergisi
C) KDV
D) Fon payı

18. Serbest meslek Kazanç Bildirimi ne kadar zamanda bir yapılır?
A) Altı ayda bir yapılır.
B) Yılda bir kez yapılır.
C) Her üç ayda bir yapılır.
D) İki yılda bir yapılır.

19. Yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türü hangisidir ?
A) Özel iletişim vergsi
B) Kurumlar Vergisi
C) KDV
D) Geçici vergi

20. Aşağıdaki hangi kurumların kazançları kurumlar vergisine tabi değildir ?
A) Sermaye şirketleri
B) Serbest meslek sahipleri
C) İktisadi kamu müesseseleri
D) Kooperatifler

1. C
2. D
3. A
4. A
5. C
6. D
7. B
8. C
9. D
10. B
11. C
12. D
13. C
14. C
15. D
16. A
17. A
18. B
19. C
20. B

sonraki test >>

Muhasebe soruları

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama