muhasebe
muhasebe dersleri

MUHASEBE TEST SORULARI VE CEVAPLARI

1. İşletmenin yaşam süresinin, işletme sahip ya da
ortaklarının yaşam süreleriyle ilişkilendirilmemesi aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisiyle açıklanmaktadır?
A) Kişilik
B) Önemlilik
C) İşletmenin sürekliliği
D) Özün önceliği

REKLAM

2. İşletmeler yatırım amacıyla aldıkları hisse senetlerini hangi hesapta takip ederler ?
A) 240 Bağlı menkul kıymetler
B) 242 İştirakler
C) 110 Hisse Senetleri
D) 121 Alacak senetleri

3.Sermayesini 1.000.000 TL artıran bir işletme hisse
senetlerini banka aracılığıyla 1.120.000 TL’ye satmıştır.
Buna göre, bu işlemlerde aşağıdaki hesaplardan
hangisinin kullanımı yanlıştır?
A) Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı
B) Bankalar hesabı borçlu
C) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı
D) Sermaye hesabı alacaklı

4.I. İşletmenin normal faaliyet dönemi içinde ödenmeleri
II. İşletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmeleri
III. Özellikle ticari amaçla elde bulundurulmaları
Yukarıdakilerden hangileri Dönen Varlıklar ile Kısa
Vadeli Yabancı Kaynakların ortak özelliğidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

5. Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet gideridir?
A) Karşılık Giderleri
B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti
C) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
D) Komisyon Giderleri

6. Bir işletmede ay sonu itibariyle, İndirilecek KDV hesabının
kalanı 7.000 TL, Hesaplanan KDV hesabının
kalanı 5.000 TL’dir.
Buna göre, ay sonunda yapılacak kayıtta aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) İndirilecek KDV hesabı borçlu 7.000 TL
B) İndirilecek KDV hesabı alacaklı 2.000 TL
C) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 5.000 TL
D) Devreden KDV hesabı borçlu 2.000 TL

7. İşletmenin, stokları içinde yer alan hammaddeyi
üretime sevk etmesi hâlinde yapması gereken kayıtta
aşağıdaki hesapların hangisinin kullanımı
doğrudur?
A) Diğer Stoklar hesabı alacaklı
B) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı borçlu
C) Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma hesabı
alacaklı
D) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabı
borçlu

8.-------------------------/-----------------------------
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER XX

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER XX

Yukarıdaki kayıt hangi muhasebe temel kavramına
uygun olarak yapılmıştır?
A) Önemlilik
B) Özün önceliği
C) Dönemsellik
D) Tam açıklama

9.Bir anonim şirketin dönem kârı üzerinden hesaplanan
vergi tutarının gösterildiği dönem sonu kaydında,
aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydı yapılmalıdır?
A) 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
B) 692 Dönem Net Kârı veya Zararı
C) 590 Dönem Net Kârı
D) 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

10. Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet geliri değildir?
A) Konusu Kalmayan Karşılıklar
B) Yurtiçi Satışlar
C) Faiz Gelirleri
E) Reeskont Faiz Gelirleri

11.Aşağıdakilerden hangisi 7/A ve 7/B seçeneklerinin
ikisinde de yer alan bir hesaptır?
A) Hizmet Üretim Maliyeti
B) Üretim Maliyet
C) Finansman Giderleri
D) Genel Üretim Giderleri

12.Bir nakliye firmasına fatura karşılığında yapılan ödeme
aşağıdaki gibi kaydedilmiştir:
-------------------------/-----------------------------
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ XX
TİCARİ MALLAR XX
İNDİRİLECEK KDV XX

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR XX
VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ XX

-------------------------/-----------------------------
Buna göre, yukarıdaki hesaplardan hangisinin
kullanımı yanlıştır?
A) Genel Yönetim Giderleri
B) Ticari Mallar
C) İndirilecek KDV
D) Yapılmakta Olan Yatırımlar

13.İşletmenin alacak senetleri için hesapladığı reeskont
tutarının izleyen yılda iptaliyle ilgili kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
B) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Reeskont Faiz Giderleri hesabı alacaklı
C) Alacak Senetleri hesabı borçlu –
Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
D) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Finansman Giderleri hesabı alacaklı

14. I. Hizmet Üretim Maliyeti
II. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
III. Direkt İşçilik Giderleri
IV. Genel Üretim Giderleri
V. Genel Yönetim Giderleri
Yukarıdakilerden hangileri Satışların Maliyetini
oluşturan unsurlar arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) Yalnız V
D) II ve IV

15. İşletme, kredili olarak yaptığı satış dolayısıyla ortaya
çıkan alacağının vadesinden önce ödenmesi nedeniyle
indirim yapmıştır. Bu işlem hangi hesaba, ne şekilde kaydedilmelidir?
A) Satış İskontoları hesabının borcuna
B) Satış İskontoları hesabının alacağına
C) Yurtiçi Satışlar hesabının alacağına
D) Yurtiçi Satışlar hesabının borcuna

16.

17.Aşağıdaki stok değerleme esaslarından hangisi
maliyet bedeli temeline dayanmaz?
A) İlk giren ilk çıkar
B) Ortalama maliyet
C) Emsal bedeli
D) Son giren ilk çıkar

18. İşletmede kasa hesabının kalanı 7.000 TL, kasa
sayımında belirlenen tutar ise 7.400 TL’dir. Farkın
nedeni belirlenememiştir.
Buna göre, yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan
hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı 400 TL
B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu 7.400 TL
C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 400 TL
D) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 7.000 TL

19. A işletmesi borcuna karşılık, B işletmesinin ciro ettiği çeki almıştır. Buna göre, B işletmesinin yapacağı kayıtta aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Alınan Çekler hesabı alacaklı
B) Satıcılar hesabı alacaklı
C) Alacak Senetleri hesabı borçlu
D) Diğer Çeşitli Borçlar hesabı alacaklı

20. İşletme, bankada açtırdığı 3 ay vadeli hesaba yıllık
% 15 faiz oranı üzerinden 200.000 YTL yatırmıştır.
Stopaj oranı % 15 olduğuna göre, işletmenin vade
sonunda işleyen faiz ile ilgili yapacağı kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?

A) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 6375

FAİZ GELİRLERİ 6375

B) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 7500

FAİZ GELİRLERİ 7500

C) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 6375

DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 6375

D) -------------------------/-----------------------------
BANKALAR 6375
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 1125

FAİZ GELİRLERİ 7500

1. C
2. C
3. D
4. C
5. C
6. D
7. D
8. C
9. D
10. B
11. C
12. D
13. A
14. C
15. A
16.
17. C
18. A
19. A
20. D

<< önceki test

Muhasebe soruları

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama