muhasebe
muhasebe dersleri

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ

1. Özel Tüketim Vergisinin Tanımı: Özel tüketim vergisi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli dört ayrı listede yer alan mallar üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınan bir vergidir. Yasaya ekli listelerde yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde tanımlanan eşyalardan oluşmaktadır.

REKLAM

2. Özel Tüketim Vergisinin Konusu: "4760 ÖTV Kanunu madde 1" kanuna ekli:
- (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,
- (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı(kazanma,edinim),
- (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,
- (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.

3. Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi: "ÖTV Kanunu madde 4" kanuna ekli:
- (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,
- (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. Özel tüketim vergisine tabi mükellefler; özel tüketim vergilerinin beyanı için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca düzenlenmiş matbu Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi formlarını kullanırlar.

Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan her liste için ayrı bir beyanname formu kullanılır. Dört adet liste ve bunlara ilişkin adet beyanname formu bulunmaktadır. Bunlar;
a- I Sayılı Liste: Petrol Ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer Malların Teslimleri İçin 1 numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
b- II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi Olan Motorlu Taşıtlar İçin 2A, Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin 2B Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
c- III Sayılı Liste: Alkollü İçkiler için 3A, Tütün Mamülleri için 3B, Kolalı Gazoz için 3C Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
d- IV Sayılı Liste: Dayanıklı Tüketim ve diğer Malların Teslimleri için 4 nu.lu Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi kullanılmaktadır.

4. Özel Tüketim Vergisi Beyan Şekli ve Zamanı: Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki, adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur. (Özel Tüketim Vergisi Kanunu madde 14)

Bu vergi, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse; vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.

E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler ise eloktronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler. Vergilendirme dönemi

Bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem (ay içinde 15'er günlük 2 dönem) , (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir (aylık dönemleri kapsar).

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve vergi aynı günde ödenir.

Beyanname Verme Zamanı: Özel tüketim vergisi beyannamesi, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü, (1.dönem için her ayın 25.günü akşamına kadar, 2.dönem içinse her ayın 10.günü akşamına kadar ) Örneğin; ocak ayı 1.dönemine ait beyanname 25 ocak, ocak ayı 2.dönemine ait beyanname 10 Şubat akşamına kadar verilir. Diğer mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, ilk iktisap (kazanma,edinim) ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve vergi aynı günde ödenir.

5. Özel Tüketim Vergisinin Ödeme Şekli Ve Zamanı: Özel Tüketim Vergileri, beyanname verme süreleri içinde ödenir. Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar kanalı ile (internet bankacılığı dahil) yapılabilir.

Özel tüketim vergisi beyannamesi formları:

1. I sayılı liste: Petrol ürünleri ile doğalgaz ile diğer malların teslimleri için. (Excel)

2A. II sayılı liste: Kayıt ve tescile tabi olan motorlu taşıtlat için. (Excel)

2B. II sayılı liste: Kayıt ve tescile tabi olmayan motorlu taşıtlat için. (Excel)

3A. III sayılı liste: Alkollü içkiler için. (Excel)

3B. III sayılı liste: Tütün mamülleri için. (Excel)

3C. III sayılı liste: Kolalı gazoz için. (Excel)

4. IV sayılı liste: Dayanaklı tüketim ve diğer malların teslimleri için. (Excel)

sayfa 1

sonraki sayfa >>>>>

Beyannameler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama