muhasebe
muhasebe dersleri

MUHASEBE SORULARI ve CEVAPLARI (Vergi - Bütçe)


1-
Vergi nedir?

Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralardır.

2- Bütçe nedir?

Bütçe, gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetveldir.

REKLAM

3- Verginin ilkelerini yazınız.

- Vergide adalet ilkesi
- Vergide kesinlik ilkesi
- Vergide ekonomiklik ilkesi
- Vergide uygunlık ilkesi
- Verginin yasallığı ilkesi

4- Kamu giderlerini tanımlayınız.

Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin (belediyeler, il özel idareleri, köyler, kamu iktisadi teşebbüsleri) kamu harcamalarını karşılamak amacıyla yaptıkları ödemelere kamu giderleri denir.

5- Dolaysız vergi nedir?

Mükellef kendi vergisini ödüyorsa ve bu vergi yükü başkalarına devredilmiyorsa bu vergi dolaysız vergi denir.

6- Kamu gelirleri nedir?

Kamu gelirleri, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla kanuna dayanarak çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirlerdir.

7- Bütçenin çeşitlerini yazınız?

- Performans bütçe
- Milli bütçe
- Program bütçe
- Telafi edici bütçe
- Devri bütçe
- Denk bütçe

8- Dolaylı vergi nedir?

Bir mükellefin vergisi başkalarına devrediliyorsa, mükellef vergisini kendisi ödemiyorsa devredilen vergi dolaylı vergi denir.

9- Matrah nedir?

Verginin hesaplanmasında esas alınan değer ya da miktara matrah denir.

10- Şerefiye nedir?

Devlet veya belediyelerin yaptıkları bayındırlık hizmetlerinden dolayı bu hizmetlerin yapıldığı alanlarda bulunan gayrimenkullerin değerlerinde artış meydana gelir ve bu artış nedeniyle gayrimenkul sahiplerinden belirlenen ölçülerde para alınır. Alınan bu paralara şerefiye denir.

11- Gelir üzerinden alınan vergiler hangileridir?

- Gelir Vergisi
- Kurumlar Vergisi

12- Kurumlar vergisi nedir?

Kurum kazançları üzerinden alınan vergilerdir. Diğer bir ifade ile tüzel kişilerin bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri safi kazançları üzerinden alınan vergilerdir.

13- Gelir vergisi nedir?

Gerçek kişilerin elde ettikleri kazançlar üzerinden alınanvergi gelir vergisidir.

14- Harç nedir?

Harçlar, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yaptıkları hukuki işlem ve sundukları hizmetten dolayı ödenen masraflardır.

15- Damga vergisi nedir?

Sunulan hizmet veya düzenlenen belgenin özel hukuk ilişkilerine göre düzenlenmesi nedeniyle alınan vergidir.

16- Hazine işlemleri nedir?

Bütçenin uygulanması bir taraftan gelirlerin toplanması, diğer taraftan harcama yapılması demektir. Bu iki işlemin birlikte yürütülebilmesi ve gelirlerle giderler arasında yer ve zaman bakımından uyum sağlanması için yapılan işlemlere hazine işlemleri denir.

17- Katma Değer Vergisi nedir?

Katma değer vergisi, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türüdür.

18- Piyasa nedir?

Talep ettikleri mal ve hizmetler karşılığında para vermek isteyen alıcılarla, para karşılığında mal ve hizmet sunmak isteyen satıcıların buluştukları yere piyasa denir.

 

Muhasebe soruları

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama