muhasebe
muhasebe dersleri

MUHASEBE SORULARI ve CEVAPLARI (Beyannameler)

1- Muhtasar beyanname hakkında bilgi veriniz.

Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur.

REKLAM

2- Stopaj nedir?

Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir.

3- Katma değer vergisi nedir?

Katma Değer Vergisi yani KDV, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türüdür.

4- Hesaplanan KDV ve İndirilecek KDV nedir?

İşletmeler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler için KDV öderler. Bu KDV'ye "İndirilecek KDV" denir.
İşletmeler yaptıkları teslim ve hizmetler için KDV hesaplarlar ve KDV tutarı alırlar, buna KDV'ye de "Hesaplanan KDV" denir.

5- Hangi durumda katam değer vergisi ödenir?

İşletmelerin aylık olarak tahsil ettikleri KDV (hesaplanan kdv), ödedikleri KDV'den (indirilecek kdv) fazla olur ise aradahi fazlalık kadar Katma Değer Vergisi öderler.
Yani: Hesaplanan KDV - İndirilecek KDV = Ödenecek KDV (Vergi dairesine ödenir)

6- Üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkanından yararlanabilmenin koşulları nelerdir?

- Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olmalıdır.
- Yapılmış tevkifatlar arasında zirai ürün bedellerinden yapılmış tevkifat bulunmamalıdır.
- Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesine önceden bildirilmiş olmalıdır.

7- Muhtasar beyannamede genel olarak hangi bilgiler bulunur?

Ön yüzde:
Mükellefe ait bilgi ve dönem tablosu
Tablo 1 Matrah ve vergi bildirimi
Tablo 2 Tahakkuka esas icmal cetveli

Arka yüzde ise:
Tablo 3 Ücret ve ücet sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirim
Tablo 4 Ödemelerin türüne göre kod cetveli

8- Geçici vergi nedir?

Geçici vergi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

9- Kurumlar vergisi nedir?

Kurumlar Vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan bir vergi türüdür. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.

10- Hangi kurumların kazançları kurumlar vergisine tabidir?

- Sermaye şirketleri,
- Kooperatifler,
- İktisadi kamu müesseseleri,
- Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
- İş ortaklıkları.

11- Özel tüketim vergisi nedir?

Özel tüketim vergisi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli dört ayrı listede yer alan mallar üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınan bir vergidir.

 

Muhasebe soruları

REKLAM