muhasebe
muhasebe dersleri

İNGİLİZCE MUHASEBE TERİMLERİ

Muhasebede kullanılan birçok terim vardır ve bu terimler muhasebenin temelleri sayılır. Muhasebe derslerinde kullanılan terimler konuları anlayabilmek için son derece önemlidir. Örneğin; hesap, yevmiye, bilanço, gelir, gider, mahsup vb.

Muhasebede kullanılan terimleri ve terimlerin anlamalarını sitemiz içersinde ve muhasebe sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bu sayfamızda muhasebede kullanılan terimlerin ingilizce karşılıklarını yayınlayacağız. Günümüzde muhasebe ve muhasebe içindeki terimlerin ingilizce anlamlarıda önemlidir ve fazlaca kullanılmaktadır. Örneğin; advance, capital, cash, sale vb.

REKLAM

Accounting: Muhasebe
Accounting estimate: Muhasebe tahmini
Accounting model: Muhasebe modeli
Accounting period: Muhasebe dönemi, Hesap dönemi
Accounting policy: Muhasebe politikası
Accounting principle: Muhasebe ilkesi
Accounting profit: Muhasebe karı / Ticari Kar
Accounting record: Muhasebe kaydı
Accounts receivable: Alıcılar
Accrual basis: Tahakkuk esası
Accrued liabilities: Borç tahakkukları
Accumulated profit or loss: Geçmiş yıllar karları veya zararları             
Acquiree: Edindiren
Acquirer: Edinen
Acquisition: Edinme
Active market: Aktif piyasa
Actuarial valuation: Aktuaryal değerleme
Actuarial valuation method: Aktuaryal değerleme yöntemi
Administrative expenses: Genel yönetim giderleri
Admission fees: Giriş aidatları
Advance: Avans
Adverse event: Olumsuz gelişme
After- tax amount: Vergi sonrası tutar
Agency: Acente
Aggregate: Toplam
Aggregation: Toplama
Agricultural activitiy: Tarımsal faaliyet
Agricultural produce: Tarımsal ürün (UMS 41)
Allocation: Dağıtım
Allowance: Tahsisat, ödenek, karşılık
Allowed alternative treatment: Kabul edilebilir alternatif yöntem
Amortisation: Amortisman
Amortisation method: Amortisman yöntemi (itfa yöntemi)
Amortisation period: Amortisman dönemi (itfa dönemi)
Amortised cost: İtfa edilmiş maliyet
Amortised cost of a financial asset or financial liability: Finansal varlık veya yükümlülüklerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş değeri
Amount of inventories: Stokların tutarı (UMS 2)
Amount per share: Hisse başına tutar (UMS 33)
Analysis: Analiz etme
Annual leave: Yıllık izin
Annual periods: Yıllık dönemler (UMS 33)
Annuitant: Yıllık sigortalı
Annuitisation: Sigorta poliçesinin sağlayacağı düzenli yıllık gelir tutarı
Annuity: Yıllık düzenli gelir
Appendix: Ek
Arm’s length transaction: Piyasa şartlarında muvazaasız işlem  
Asking price: Teklif fiyatı
Assess: Değer biçmek                    
Asset: Varlık (aktif)                        
Asset exchange transactions: Varlık takas/değişim işlemleri (UMS 16)
Assets acquired: Edinilen varlıklar (UFRS 1)
Assets held by a long- term employee benefit fund: Uzun vadeli emeklilik fonlarının sahip olduğu varlıklar
Associate: İştirak
Audit report: Denetim raporu (UFRS 1)

Balance sheet: Bilanço
Balance sheet date: Bilanço tarihi
Balance sheet liability method: Bilanço yükümlülük metodu
Bank: Banka
Bank overdraft: Borçlu cari hesap
Bankruptcy: İflas
Basic earnings per share: Adi hisse başına kar
Basis for Conclusions: Gerekçe (UFRS 1)
Benchmark treatment:  Temel Yöntem
Benefit: Fayda
Benefit (cont): Personel sosyal yardımları
Benefit obligation:  Sağlanan faydalara ilişkin yükümlülükler (UFRS 1)
Benefit to users: Kullanıcılara sağlanan faydalar (UFRS 1)
Best estimate: En iyi tahmin
Bias: Peşin hüküm, taraflı, yanlı                 
Bid bonds: Teminat tahvilleri
Bid price: İhale (teklif) fiyatı
Binding sale agreement: Bağlayıcı satış anlaşması
Biological asset: Canlı varlık
Biological transformation: Biyolojik dönüşüm
Board of directors: Yönetim kurulu
Bonus issue: Bedelsiz hisse senedi verilmesi (UMS 33)  
Bonus plan: İkramiye planı
Book of contracts: Poliçeler bütünü (ED 5)
Book value: Defter değeri
Borrowing costs: Borçlanma maliyetleri
Bottom-up test: Esastan başlayarak sonuca gidilen test
Business combination: İşletme birleşmeleri
Business segment: faaliyet alanı / iş dalı
Business unit: İşletme birimi
Buying segment: Satın alan bölüm / iş dalı
By-product: Yan (tali) ürün

Call options: Alım opsiyonu
Callable: İhbarlı (vadeden önce ödenebilir, değiştirilebilir, geri çağrılabilir)       
Cap: Faiz tavanı ( tavan faiz oranı)
Capital: Sermaye
Capital appreciation: Sermaye kazancı (gayrimenkullerle ilgili) (UMS 4O)
Capital asset pricing model: Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
Capital contribution: Sermaye artırımı
Capital expenditure: Yatırım harcaması
Capital gain: Sermaye kazancı
Capital maintenance: Sermayenin korunması
Capital maintenance adjustment: Sermayenin korunması ile ilgili düzeltme
Capitalisation: Aktifleştirme
Capitalisation of interest: Faizin aktifleştirilmesi
Carried at cost: Maliyet bedeliyle gösterme         
Carry forward: Aktarma, taşıma (nakli yekun)
Carrying amount: Defter değeri / taşınan değer
Cash: Nakit
Cash (cont.): Kasa
Cash basis: Nakit esası
Cash equivalents: Nakit benzerleri (geçici yatırımlar)
Cash flow: Nakit akışı
Cash flow risk: Nakit akış riski
Cash flow statement= Statement of cash flows: Nakit akış tablosu
Cash generating unit: Nakit yaratan birim
Cash inflow: Nakit girişi
Cash on hand: Nakit mevcudu
Cash outflow: Nakit çıkışı
Cash payments: Nakit ödemeler
Cash price equivalent: Peşin fiyat eşdeğeri (UMS 16)
Cash proceeds: Nakit tahsilat
Cash surrender value: Nakit teslim değeri  (ED 5)
Catastrophe bond: Afet poliçesi
Catastrophe provisions: Afet poliçesi karşılıkları
Cedant: Sedan ( sigortalanan sigortacı) (ED 5)
Certificates of deposit: Mevduat sertifikaları
Cessation (of capitalisation): Aktifleştirilmenin durdurulması
Chief executive officer: İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Claim: Talep, hak, dava etme
Class A preference share: A tipi imtiyazlı hisse (UMS 33)
Class of assets: Varlıklar sınıfı
Class of property, plant and equipment: Maddi duran varlıklar grubu (UMS 16)     
Classification: Sınıflandırma
Classification of inventory: Stokların sınıflandırılması (UMS 2)
Closing market prices: Borsa kapanış fiyatları (UMS 33)
Closing rate: Kapanış kuru, fiyatı
Collateral: Teminat, güvence
Collectability: Tahsil edilebilirlik
Collection: Tahsilat
Commencement: Başlangıç
Commencement of the lease term: Finansal kiralama sözleşmesinin başlangıcı (UMS 17) 
Commercial substance: İşlemin ticari özü (UMS 18)
Commision: Komisyon
Commitment: Taahhüt
Commodity: Ticari mal
Comparability: Karşılaştırılabilirlik
Comparability over time: Zaman sürecinde karşılaştırılabilirlik (UFRS 1)
Comparable interim period: Karşılaştırılabilir ara dönem (UFRS 1)
Comparative balance sheet: Karşılaştırmalı bilanço (UFRS 1)
Comparative information: Karşılaştırmalı bilgi
Compensated absences :Ücretli izinler (UMS 19)
Completeness: Tamlık, bütünlük
Compliance with International Accounting Standards: Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyumluluk   
Component: Kısım, bölüm, kalem, unsur, özellikli içerik
Compound financial instruments: Ortaklık ve alacaklılık hakkını sağlayan (bileşik) finansal araçlar  (UMS 32)
Compound instrument: Bileşik araç
Concentration of (credit etc) risk: Risk yoğunlaşması (kredi vb.) (IFRSI)        
Configuration of the cash flows: Nakit akışlarının niteliği (UMS 16, 40)
Consequential amendment: En son düzenleme (UFRS 1)
Consideration: Ödenen, karşılık olarak verilen  (UMS 16) 
Consolidated balance sheet: Konsolide bilanço (UFRS 1)
Consolidated financial statements: Konsolide finansal tablolar
Consolidated group: Konsolide edilmiş şirketler grubu
Consolidation: Konsolidasyon
Consolidation purposes: Konsolidasyon amaçları (UFRS 1)
Construction contract: İnşaat taahhüdü (sözleşmesi)
Constructive obligation: Zımni kabulden doğan yükümlülük                   
Contingency: Koşullu
Contingent asset: Koşullu varlık
Contingent liability: Koşullu  borç-yükümlülük
Contingent rent: Koşullu kira
Contingent share agreement: Koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşmesi
Contingently issuable shares: Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senetleri (UMS 33)
Continuing operations: Sürdürülen faaliyetler (UMS 33)
Contract: Sözleşme
Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash: Ödemesi hisse alımı ya da nakitle yapılabilen sözleşmeler (UMS 33)
Contractual arrangement: Sözleşmeye bağlı düzenleme
Contractual obligation: Sözleşmeye bağlı yükümlülük (ED 5)
Contractual rights:  Sözleşmeden doğan haklar, sigorta sözleşmesine bağlı haklar      
Contribution: Katkı
Control: Kontrol (UMS 27)
Control (of an asset): Varlıktan ekonomik yarar sağlama gücü
Control number: Kontrol sayısı
Convergence:Yakınlaşma/Yakınsama
Conversion option: Değiştirme (dönüştürme) hakkı (finansal araçlarla ilgili)
Convertible bonds: Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil    
Convertible debt: Dönüştürülebilir borç (UMS 33)
Convertible instruments: Dönüştürülebilir araçlar (UMS 33)
Convertible preference share: Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi (UMS 33)
Copyright: Telif hakkı
Corporate assets: Şirket varlıkları
Cost: Maliyet
Cost formula: Maliyet hesaplama tekniği
Cost method: Maliyet yöntemi ( yatırımlarla ilgili) (UMS 27)
Cost method: Maliyet yöntemi ( stoklarla ilgili) (UMS 2)
Cost model: Maliyet modeli ( bilançodaki maddi duran varlıkların gösterimi) (UMS 16)
Cost of an acquisition: Elde etme maliyeti (ödenen bedel veya değiştirilen varlığın gerçeğe uygun değeri)
Cost of an investment: Yatırım maliyeti
Cost of conversion: Dönüştürme maliyeti
Cost of inventories: Stokların maliyeti
Cost of inventories of a Service Provider: Hizmet sağlayan İşletmelerinin stok maliyeti (UMS 2)
Cost of purchase: Alış maliyeti
Cost plus contract: Maliyet artı kar sözleşmesi (UMS 11)
Cost plus method: Maliyet artı kar yöntemi (UMS 11) 
Cost recovery approach: Geri kazanılabilir maliyet yaklaşımı
Cost- based measurement: Maliyete dayalı ölçüm (UFRS 1)
Cost of conversion: Dönüştürme maliyeti   (UMS 2)        
Costs of disposal: Elden çıkarma maliyetleri
Country of incorporation or residence: Şirketin kuruluş yeri veya ikametgahı (UMS 27)
Credit derivative default product: Ödenmeme riskine karşı geliştirilen türev ürün      
Credit facilities: Kredilendirme araçları
Credit insurance contract: Kredi sigorta poliçesi (ED 5)
Credit risk: Kredi riski
Creditors: Kredi verenler
Creditworthiness: Kredi değerliliği (borçluların güvenilirlik göstergesi)
CTDs (Cumulative Translation Differences): Birikimli Çevirim Farkları (UFRS 1)
Cumulative preference dividends: İmtiyazlı hisse senetleri birikimli temettüleri 
Currency risk: Döviz riski
Currency translation: Farklı para birimine çevirme
Currency units: Para birimleri
Current asset: Dönen varlık
Current cost: Cari maliyet
Current cost approach: Cari maliyet yaklaşımı
Current investment:Kısa vadeli yatırım                
Current liabilities: Kısa vadeli borçlar
Current service cost: Cari hizmet maliyeti
Current tax: Dönem vergisi
Curtailment: Azaltma (UMS 19)

devamı >

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama