muhasebe
muhasebe dersleri

MUHTASAR BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ

1. Muhtasar Beyannamenin Düzenlenmesi: Muhtasar beyannamenin belli bir formu vardır. Muhtasar beyanname 1003 numaralı formdur. 1003 muhtasar beyanname formu bir yaprak ve iki yüzden oluşur.

Ön yüzde:
Mükellefe ait bilgi ve dönem tablosu
Tablo 1 Matrah ve vergi bildirimi
Tablo 2 Tahakkuka esas icmal cetveli

Arka yüzde ise:
Tablo 3 Ücret ve ücet sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirim
Tablo 4 Ödemelerin türüne göre kod cetveli

REKLAM

Vergi dairelerine verilen muhtasar beyannameler, bilgisayarda değerlendirildiğinden beyannameye yazılan bilgiler açık, okunaklı ve hatasız olmalıdır. Her bilgi, beyannamede ait olduğu tablodaki satıra ve sütuna yazılır.

Beyanname mavi veya siyah tükenmez kalemle okunaklı ve büyük harflerle doldurulmalıdır. Tutarlar sağa yanaşık yazılmalıdır. Beyanname elde veya bilgisayar ortamında düzenlenebilir. Bağlı olunan vergi dairsine elden verilebilir ya da posta yolu ile; taahhütlü veya iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. İnternet ortamında (elektronik ortamda) İnternet vergi dairesi aracılığı ile E-Beyanname şeklinde düzenlenip gönderilebilir.

1.1. Mükellefe ait bilgi ve dönem tablosu: Bu bölüm beyannamenin en üst bölümüdür. Muhtasar beyannamenin bu bölümünde:

Mükellefe ait bilgi ve dönem tablosu- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin adı
- Bağlı olduğu il ve ilçe
- Vergi sorumlusunun vergi kimlik numarası, e-posta adresi, adı soyadı veya ünvanı, telefon numarası
- Muhtasar beyannamenin ait olduğu yıl yazılır,
- Muhtasar beyanname her ay veriliyorsa aylık, üç ayda bir veriliyorsa üç aylık ile hangi ay ya da aylara aitse o aylar işaretlenir.

1.2. Tablo 1 - Matrah ve vergi bildirimi: Bu bölüm ücret ödemeleri ile menkul sermaye iratlarına ait ödemelere ait bölümdür.

Matrah ve vergi bildirimi- Ödemelerin tür kodu (beyannamenin arka yüzündeki tablo4 ödemelerin türüne göre kod cetvelinden kod bulunarak yazılır),
- Ödemelerin brüt (gayrisafi) tutarları (kesintiler ücretler hariç olmak üzere brüt tutar üzerinden hesaplanır) 17 toplam a hücresine bu tutararın toplamı yazılır.
- Gelir vergisi kesintisi tutarları, 17 toplam b hücresine ise kesinti toplamları yazılır.
- Terkin edilen tutar varsa 18 numaralı hücreye yazılır. (5084 sayılı kanun gereği)
- 19 numaralı hücrede kesinti toplamından terkin tutarı çıkarılarak kalan tutar (17 b-18) yazılır.

- 20, 21, 22 numaralı hücrelere var ise mahsup edilecek vergiler ve 23 numaralı hücreye bunların toplamı (20+21+22) yazılır. Örneğin çalışanlara ait özel gider indirimi tutarları mahsup edilen vergiler bölümünde yer alır.
- Çalıştırılan işçi sayısı bölümünde asgari ücretli ve diğer ücretli çalıştırılan işçilerin kaçar kişi olduğu ayrı ayrı aylara göre yazılır
.
Matrah ve vergi bildirimi
- 18 numaralı hücre doldurulmuş ise yapılan terkinin hangi tebliğ kapsamında olduğu işaretlenir.

 

1.3. Tablo 2 - Tahakkuka esas icmal cetveli:

Matrah ve vergi bildirimi Tahakkuka esas icmal cetveli- 1 numaralı hücreye tablo 1- 17 a hücresindeki matrahlar toplamı yazılır.
- 2 numaralı hücreye tablo 1- 19 nu.lu hücredeki tahakkuk eden (terkin sonrası kalan gelir vergisi tutarı) vergi tutarı yazılır.
- 3 numaralı hücreye tablo 1- 23 nu.lu hücredeki mahsup edilecek gelir vergisi toplamı yazılır.
- Eğer tahakkuk eden vergi mahsup edilen vergi tutarından fazla ise 4 numaralı hücreye (2 numaralıhücredeki tuardan 3 numaralı hücredeki tutar çıkarılarak bulunan) ödenecek gelir vergisi tutarı yazılır.
- Eğer mahsup edilen vergi tahakkuk eden vergi tutarından fazla ise aradaki fark 5 nu.lu hücreye iade edilecek tutar olarak yazılır.
- Tevkifata ilişkin damga vergisi toplamı 6 numaralı hücreye yazılır.
- Beyannameye ait damga vergisi (her yıl muhtasar beyanname damga vergi oranı değişmektedir. 2008 yılı için 15,10 TL.) 7 numaralı hücreye yazılır.

- Tablo 2 nin altında yer alan bölümlere vergi sorumlusu ve varsa beyannameyi düzenleyen SM veya SMMM'ye ait bilgiler doldurulur.

1.4. Tablo 3 - Ücret ve ücet sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirim: Bu bölümde gayrimenkul kira, SMMM ödemeleri gibi ücret ve menkul sermaye iratları dışında kalan ödemeler gösterilir. Eğer burada yer alan satırlar yeterli gelmezse aynı bilgileri içeren bir liste beyannameye eklenir.

Ücret ve ücet sayılan ödemeler- Ödeme yapılan kişiye ait bilgiler, tür kodu, gayrisafi tutar ve kesilen gelir vergisi tutarı ilgili bölümlere yazılır.

 

 

Ödemelerin türüne göre kod cetveli


1.5. Tablo 4 - Ödemelerin türüne göre kod cetveli:
Bu cetvelden ödemenin kodu bulunur ve buna göre diğer tablolardaki tür kodu alanlarına ilgili ödeme tür kodu yazılır.


Muhtasar beyanname


Muhtasar beyanname (Excel)

Muhtasar beyanname düzenleme, örnek

2. E-Beyanname: Vergi mükellefleri veri beyanlarına ait beyannamelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için oluşturulan elektronik portaldır. Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır. Vergi dairelerinin tam otomasyona geçirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte olup, bu dairelerin sayısı sürekli olarak arttırılmaktadır. Bu nedenle hangi vergi dairelerinin tam otomasyona geçmiş olduğu, Gelirler Genel Müdürlüğünün internet sitesinden güncel olarak izlenebilir. (VUK 340 nu.lu tebliğ) İsteğe bağlı olarak e-beyanname kullanılabilir. Ancak bazı mükellefler ve bu mükelleflerin düzenlemeleri gereken bazı beyannameleri internet vergi dairesi aracılığı ile ebeyanname şeklinde düzenlemek zorundadırlar. Belli hadleri aşan mükellefler için e-beyanname zorunlu tutulmuşur. Yıllara göre bu hadlerin değişlik göstereceği tabiidir.

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Beyannameler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama