muhasebe
muhasebe dersleri

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

1. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin düzenlenmesi:

1.1. Kurumlar vergisi matrahının hesaplanması: Kurumlar vergisi kanunun birinci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancı kurumlar vergisi matrahıdır. Kurumlar vergisi matrahı aşağıdaki gibi hesaplanır.

REKLAM

1. Kurum Kazancı
- Ticari Bilanço kârı/zararı
2. İlaveler (+)
- Kanunen kabul edilmeyen giderler
- Önceki yıl ayrılan finansman fonu
3. İlaveler Sonrası Kâr/Zarar (1 + 2)
4. Zarar Olsa da İndirilecek İstisna ve İndirimler
- İştirak kazançları
- Yatırım fonları ve ortaklıkları portföy işletmeciliği kazancı
- Rüçhan hakkı satışı ve emisyon primi kazancı
- Yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden sağlanan kazançlar
- Eğitim, öğretim ve rehabilitasyon merkezi kazançları
- İştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışından doğan kazançlar
- Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar
- OHAL ve kalkınmada öncelikli yörelerde elde edilen kazançlar
- TekNuloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar
- ARGE indirimi
- Diğer indirimler (Uluslararası anlaşmalarda yer alan istisnalar ve Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi veya devrinden sağlanan kazançlar)
5. İstisnalar Sonrası Kâr/Zarar (3 - 4)
6. Geçmiş Yıl Mali Zararları (İstisnalar sonrası kârdan büyük olamaz)
7. Zarar Mahsubu Sonrası Kâr/Zarar (5 - 6) (bu tutar pozitif çıkarsa yatırım indirimi uygulanır. Uygulanacak yatırım indirimi bu tutarı aşamaz).
8. Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler (-)
- Risturnlar
- Bağış ve yardımlar
- Eğitim ve sağlık tesisleri ile yurt inşaatına ilişkin bağış ve yardımlar
- Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar
- Sponsorluk harcamaları
- Yatırım indirimi
- Diğer indirimler (temettü ikramiyeleri)
9. Kurumlar Vergisi Matrahı (7 - 8)

Örnek: HG AŞ'nin 2008 yılı ticari bilanço kârı 15.000.000 TL, Kanunen kabul edilmeyen giderleri 250.000 TL, HG1 AŞ'den alınan kâr payı 1.200.000 TL'dir.

Kurumlar vergisi matrahı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Ticari bilanço kârı:..........................................................................................15.000.000 TL
Kanunen kabul edilmeyen giderler:.....................................................................250.000 TL
İndirim ve istisna öncesi kurum kazancı:(15.000.000 + 250.000).........15.250.000 TL
İştirak Kazancı:..................................................................................................1.200.000 TL
Kurumlar Vergisi Matrahı:(15.250.000 - 1.200.000)...............................14.050.000 TL

1.2. Geçmiş Yıl Zararları: Geçmiş yıl zararları kurumlar vergisinin tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek üzere, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla kurum kazancından indirilebilir.

Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınır.

2. Kurumlar vergisi beyannamesinin doldurulması: Kurumlar vergisi beyannamesi 1010 numaralı form ile bildirilir.

2.1. Kurumlar vergisi beyannamesinin üst bölümü: 1 ve 2 numaralı satırlara mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü ile il veya ilçesiyazılır.
3. satıra mükellefiyet şekli işaretlenir. (tam ya da dar mükellefiyet)
4. satıra vergilendirme dönemi yazılır.
5. satıra vergi kimlik numarası yazılır.
6. satıra bu satıra kurum sicil numarası yazılır.

2.2. Tablo - 1 Kurumun kimlik ve adres bilgileri: 1. satıra mükellefin ünvanı yazılır.
2. satıra kurumun hukuki yapısı (anonim şirket, limited şirket gibi) yazılır.
3. satıra kurumun faaliyet konusuna göre kod listesinden faaliyet kodu bulunarak yazılır.
4. satıra adres değişikliği olup olmadığına ilişkin kutu işaretlenir.
5. satıra kurum kanuni veya iş merkezi adresi yazılır.
6. satıra kurumun bulunduğu ülke yazılır.
7. satıra varsa E-Posta adresi yazılır.
8. satıra kurumun telefon ve faks numaraları yazılır.

2.3. Tablo - 2 Dar mükellefin temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri: Dar mükellefiyet söz konusu ise bununla ilgili olarak tablo-2 kısmı doldurulur.

2.4. Tablo - 3 Kuruma bağlı işyerlerinin türü ve sayısı: Var ise kuruma bağlı işyerlerinin türlerinin karşısına adetleri ve toplam işyeri sayısı yazılır.

2.5. Tablo - 4 Geçmiş yıl zararları: Bu tabloda, geçmiş son beş yıla ilişkin zararlar ve bunların toplamı gösterilir.

2.6. Tablo -5 Kazanç ve matrah bildirimi:
Kurum Kazancı:
29. satıra ticari bilanço karı var ise yazılır,
30. satıra ticari bilanço zararı var ise yazılır.
İlaveler:
31. satıra kanunen kabul edilmeyen giderler yazılır (kara eklenmek üzere),
32. satıra 4369 sayılı Kanunla finansman fonu uygulaması 01.01.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Sermaye şirketleri ile kooperatifler, yatırım indiriminden faydalanması kabul edilmiş bulunan yatırımlarının finansmanında kullanmak ve yatırım
indirimi belgesinde bu yatırım için öngörülen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla finansman fonu ayırarak safi kurum kazancından indirebiliyorlardı.
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler:
33 numaralı satırdan 44 numaralı satıra kadar olan bölüme kurum kazancı zarar dahi olsa yazılması gereken istisna ve indirimler yazılır.
45. satıra kurum karına, 29 numaralı satırdaki kurum karına 31 ve 32 numaralı satırlardaki ilaveler eklenerek yazılır. (29+31+32). Kurum karı yoksa sadece 31 ve 32’nin toplamı buraya yazılır.
46. satıra kurum zararına (ticari bilanço zararı) istisna ve indirimler eklenir. (30+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44) yazılır.
47. satıra 46. satırdaki zarar, istisna ve indirimler toplamı 45. satırdaki kar ve ilaveler toplamından fazla ise aradaki fark buraya zarar olarak yazılır.
48. satıra 45. satırdaki kar ve ilaveler toplamı 46. satırdaki zarar, istisna ve indirimler toplamından fazla ise aradaki fark buraya kar olarak yazılır.
49. satıra beyannamenin 1. sayfasında tablo-4 geçmiş yıl zararları tablosunda 28. satırda yer alan geçmiş yıl zararları buraya aktarılır.
50. satıra istisnadan kaynaklanan geçmiş yıl zararları yazılır.
51. satıra 49. ve 50. satırlardaki tutarlar bu satıra mahsup edilecek eçmiş yıl zararları olarak yazılır.
52. satıra 48. numaralı satırda bulunan kardan mahsup edilecek toplam geçmiş yıl zararları çıkarılarak indirime esas tutar olarak yazılır. (48 - 51)
Kazanzın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler:
63. satıra 52 nmaralı satırda kalan tutar var ise; bu tutara ulaşıncaya kadar bu tablodaki indirimlere devam edilir. 63 numnaralı satıra idirimlerin toplamı yazılır.

64. satıra 52 numaralı satırdaki indirime esas tutardan 63 nu.lu satırdaki indirimler toplamı çıkarılarak dönem safi (net) kurum kazancı(kurumlar vergisi matrahı) bulunur ve bu satıra yazılır. (52 - 63)
65. satıra 64 numaralı satıraki kurumlar vergisi matrahının %20’i bulunarak hesaplanan kurumlar vergisi olarak bu satıra yazılır. (64 x %20)
66. satıra kurum kazancı kar değilse, 47 numaralı satırda zarar bulunmuşsa; bu tutar gelecek yıla devreden cari yıl zararı olarak yazılır.
67. satıra var ise safi kurum kazancının Türkiye dışında elde edilen kısmı yazılır.
68. satıra 4325 sayılı kanun kapsamında vergi indirimi uygulanacak kazanca isabet eden kurumlar vergisi yazılır.
69. satıra 68. satırda sözü geçen indirim oranı yazılır.
70. satıra indirilecek kurumlar vergisi tutarı yazılır.

2.7. Tablo - 6 Vergi bildirimi: 71. satoıra dönem net kazancı (kurumlar vergisi matrahı) 64. satırdan bu satıra aktarılır.
72. satıra 65. satırdaki hesaplana aktarılan kurumlar vergisi tutarı aktarılır.
73. satıra 70. satırda bulunan 4325 sayılı kanun kapsamındaki indirilecek kurumlar vergisi tutarı yazılır.
74. satıra 72. satırdaki hesaplanan kurumlar vergisinden 73.satırdaki indirilecek kurumlar vergisi tutarı çıkarılarak indirim sonrası kurumlar vergisi tutarı olarak yazılır (72 - 73).
75, 76, 77. satırlara mahsup edilecek vergiler yazılır. Dönem içinde ödenen geçici vergiler, kesinti yoluyla (tevkifat yoluyla muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenen) ödenen vergiler ve yabancı ülkelerde ödenen vergilerden mahsup edilecek olanlar kurumlar vergisinden mahsup edilerek düşülür.
78. satıra mahsup edilecek vergilerin toplamı yazılır (75 + 76 + 77).
79. satıra 74. satırdaki indirim sonrası kurumlar vergisi tutarından 78. satırdaki mahsup edileck vergiler toplamı çıkarılarak ödenmesi gereken kurumlar vergisi bulunur ve yazılır.
80. satıra 78. satırdaki mahsup edilecek vergiler toplamı 74. satırdaki indirim sonrası kurumlar vergisi tutarından fazla ise iadesi gereken kurumlar veya iadesi gereken geçici vergi var demektir. 78. satır ile 74 .satır arasındaki fark bu satıra yazılır.
81. satıra 80. satırdaki tutardan 77. satırdaki geçici vergi çıkarılarak iadesi gereken kurumlar vergisi olarak bu satıra yazılır.
82. satıra 80. satırdaki tutardan 81. satırdaki tutar çıkarılarak bulunan fark iadesi gereken geçici vergi olarak yazılır.

2.8. Tablo - 7 Mali bilgiler: Bu tabloda istenen bilgiler kurumun o döneme ilişkin bilanço ve gelir tablosu dikkate alınarak yazılır. Aktif toplamı, ödenmiş sermaye, maddi duran varlıklar vb.

2.9. Tablo - 8 Damga vergisi: Bu tabloya beyanname ve beyanname ekinde verilen belgelere ilişkin damga vergisi hesaplanarak yazılır. (her yıl kurumlar vergisi beyannamesi damga vergisi oranı değişmektedir. )(2008 yılında verilecek damga vergisi 30,30 TL’dir.)

Damga vergisi oranları ve tutarları

2.10. Tablo - 9 Beyannameyi imzalayan SM veya SMMM'nin kimlik bilgileri: Bu bölümde varsa beyannameyi imzalayan SM veya SMMM’nin kimlik bilgileri, kaşe ve imzası bulunmalıdır.

2.11. Tablo - 10 Beyanname eklerini tasdik eden YMM'nin kimlik bilgileri: Bu bölümde varsa beyanname ve eklerini tasdik eden YMM’nin kimlik bilgileri, mühür ve imzası bulunur.

2.12. Tablo - 11 Beyannameye eklenen bildirim ve belgeler: Bu tabloda beyannameye eklenen belglerin yanına kaç adet eklendiği yazılır. Beyannamenin en alt bölümünde beyannamenin hangi sıfatla verildiği işaretlenerek belirtilir. Düzenleme tarihi yazılarak imzalanır.

2.13. Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim: Bu sayfalarda ortakların kurum içindeki durumu işaretlenerek gösterilir. Kimlik bilgileri ile hisse oranı yazılır. Belgeyi düzenleyenin adı,soyadı ile tarih yazılır ve imzalanır.


Kurumlar vergisi beyannamesi

Kurumlar vergisi beyannamesi (Excel)

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa

Beyannameler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama