muhasebe
muhasebe dersleri

HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ

1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi: Banka ve sigorta muameleleri vergisi, banka ve sigorta işlemlerine uygulanan bir gider vergisi türüdür. 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 28. maddesine göre, Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler (işlemler) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım-satıma tavassut (aracılık) etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.

REKLAM

1.1. Banka ve Sigorta muameleleri Vergisi Mükellefi: Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerler ile sigorta şirketleri öder (Gider Vergisi Kanunu madde 30).

1.2. Kullanım Amacı: Banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefleri olan banka ve bankerler ile sigorta şirketleri banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi işlemlerini hizmet vergisi beyannamesi düzenleyerek bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek ve ilgili vergiyi ödemek zorundadırlar. Bankalar banka muameleleri vergisi beyannamesini, sigorta şirketleri ise sigorta muameleleri vergisi beyannamesini düzenlerler. Yani banka muameleleri vergisine ait beyanname ile sigorta muameleleri vergisine ait beyanname farklıdır. Hizmet vergisi beyannamesi olarak iki ayrı form vardır.

2. Beyanname Şekli Ve Zamanı:
Beyan Esası: Dahilde alınan gider vergileri, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh olunur (Gider Vergisi Kanunu madde 45). Beyanname, Gider vergileri beyannamelerinde aşağıdaki bilgiler bulunur (Gider Vergisi Kanunu madde 46).

3. Beyanname Verilme Zamanı ve Yeri: Her mükellef, bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini bir beyanname ile ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar banka ve sigorta hizmetleri vergisinde muamelelerin yapıldığı yer vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedir. (Gider Vergisi Kanunu madde 47) Vergi dairelerine verilen beyannameler, bilgisayarda değerlendirildiğinden beyannameye yazılan bilgiler açık, okunaklı ve hatasız olmalıdır. Her bilgi, beyannamede ait olduğu tablodaki satıra ve sütuna yazılır. Beyanname mavi veya siyah tükenmez kalemle okunaklı ve büyük harflerle doldurulmalıdır. Tutarlar sağa yanaşık yazılmalıdır.

Beyanname elde veya bilgisayar ortamında düzenlenebilir. İlgili vergi dairsine elden verilebilir ya da posta yolu ile; taahhütlü veya iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. İnternet ortamında (elektronik ortamda) İnternet vergi dairesi aracılığı ile E-Beyanname şeklinde düzenlenip gönderilebilir.

4. Beyannamenin Düzenlenmesi:

4.1. Matrah: (Gider Vergisi Kanunu madde 31)
- Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahı 28. maddede yazılı paraların tutarıdır.
- Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur.
- Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamaz. Bu kanunla alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi matraha dahil edilmez.

4.2. Nispet: (Gider Vergisi Kanunu madde 31)
- Sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunan sigorta acenteleri söz konusu verginin mükellefi olup, imzalanan acentelik sözleşmelerindeki yetkiye istinaden düzenlenen poliçeler ve bunlara bağlı olarak tahsil edilen primler üzerinden sigorta acentelerince % 5 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisinin hesaplanması ve vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.
- Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti % 15
- Bankalararası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1
- Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1
- Devlet tahvili ve Hazine boNuları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1
- Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1
- Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde bir (%0,1)
- Bankalar arası kambiyo satış muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır
- Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden % 5
- 22.03.2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı Karar kapsamında, KOSGEB ile banka arasında yapılacak protokoller çerçevesinde kullandırılacak kredilerden (Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından kullandırılacak krediler hariç) %1
- 2005/8871 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, bankalar ve özel finans kurumlarının, TMO tarafından 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen makbuz senetlerini teminat olarak gösteren gerçek veya tüzel kişilere kullandıracağı kredilerde banka ve özel finans kurumlarının söz konusu krediler nedeniyle lehe aldıkları paralar %1 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.
- Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte %1'e, bankalar arası kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir.

5. Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi): Bankaların işlemlerine ilişkin düzenlenen vergi beyannamesidir.

5.1. Hizmet vergisi beyannamesinin üst bölümü: Bu tabloda vergi dairesi (muamelelerin yapılığı yerdeki), il veya ilçe, vergilendirme dönemi, mükellefe ait bilgiler doldurulur.

5.2. Banka muameleleri vergisi bildirimi: bu tabloda, alınan paraların türlerine göre vergi matrahları ve bu matrahlar üzerinden kanundaki oranlara göre hesaplanan vergi tutarları yazılır.

Beyanenamnin arka sayfasında alınan paraların türleri, vergi matrahları ve vergi tutarları satırları devam eder. Bu türlere ilişkin alınan paralar var ise; ilgili satırlar doldurulur.
34. satırda matrahlar ve vergiler toplanarak toplamlar yazılır.
35. satıra kambiyo satış bedelleri toplamı yazılır.
36. satıra 34. ve 35. satırların toplamları yazılır.

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği "x" işareti konularak belirtilir. Beyannameyi verenin bilgileri ve beyanname düzenleme tarihi yazılır. Varsa beyannameyi düzenleyen, imzalayan SM veya SMMM’nin bilgileri, imza ve tarih yazılır.

6. Hizmet Vergisi Beyannamesi (Sigorta Muameleleri Vergisi): Sigorta şirketlerinin işlemlerine ilişkin düzenlenen vergi beyannamesidir. Bir sayfadan oluşmaktadır.

6.1. Hizmet vergisi beyannamesinin üst bölümü: Bu tabloda vergi dairesi(muamelelerin yapıldığı yerdeki), il veya ilçe, vergilendirme dönemi, mükellefe ait bilgiler doldurulur.

6.2. Tablo - 1 Poliçe üzerinden alınan vergi bildirimi: Tablo-1’e sigorta poliçeleri üzerinden alınan para tutarları türlerine göre yazılır. Varsa iptal edilen işlem tutarları da türlere göre yazılır. Poliçe üzerinden alınan para tutarlarından iptal edilen işlem tutarları çıkarılarak Vergi matrahı bulunur. Bu matrah üzerinden vergi hesaplanarak vergi sütununun türe ait satırına yazılır. 14. satıra toplam tutarlar yazılır. Sigorta şirketleri vergi dönemi içinde iptal ettikleri sigorta muamelelerine ait meblağları o dönemin vergi matrahından indirebilirler (Gider Vergisi Kanunu madde 31).

6.3. Tablo - 2 Muhasebe kayıtlarından çıkarılan vergi bildirimi: Tablo-2’ye muhasebe kayıtlarına göre, gider vergisin tabi olan işlemlere ait alınan paraların tutarları ve bu tutarlar üzerinden hesaplanan vergiler yazılır.
24. satıra tablo-2’deki tutar ve vergiler toplamı yazılır.
25. satıra tablo-1’deki matrah ve vergi toplamı ile tablo-2’deki tutar ve vergi toplamları
toplanarak (14 + 24) bu satıra vergi matrahı ve vergi genel toplamı olarak yazılır.

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği "x" işareti konularak belirtilir. Beyannameyi verenin bilgileri ve beyanname düzenleme tarihi yazılır. Varsa beyannameyi düzenleyen, imzalayan SM veya SMMM’nin bilgileri, imza ve tarih yazılır.

7. Verginin Ödeme Şekli Ve Zamanı: Mükellefler beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergileri beyanname verme süresi içinde ödemeye mecburdurlar (Gider Vergisi Kanun madde 48). Yani banka ve sigorta muameleleri vergisi ertesi ayın 15.günü akşamına kadar ödenmelidir.


Hizmet vergisi beyannamesi

Hizmet vergisi beyannamesi - Banka muameleleri vergisi (Excel)

Hizmet vergisi beyannamesi - Sigorta muameleleri vergisi (Excel)

sayfa 1

sonraki sayfa >>>>>

Beyannameler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama