muhasebe
muhasebe dersleri

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

1. Dış Ticaret Müsteşarlığı: Başbakanlığ'a bağlı olarak, dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari ve ekenomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevlerini üstlenmek için kurulmuş olan bir müsteşarlıktır. Dış ticaret müsteşarlığı 1994 yılında kurulmuştur.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ana hizmet birimleri:
- İhracat Genel Müdürlüğü,
- İthalat Genel Müdürlüğü,

REKLAM

- Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,
- Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,
- Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü,
- Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü,
- Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü’dür.

Danışma ve denetim birimleri:
- Hukuk Müşavirliği,
- Müsteşarlık Müşavirliği,
- Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’ndan meydana gelmektedir.

Yardımcı birimler:
- Personel Dairesi Başkanlığı,
- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
- Savunma Uzmanlığı,
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’dir.

2. Dış Ticaret Müsteşarlığının Görevleri:
İhracat Genel Müdürlüğü Görevleri:
- İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden, ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
- Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ihracata ilişkin politikanın uygulanmasına dair esasları düzenlemek, uygulamalarla görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumların ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,
- İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak,
- İhracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
- İhracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek,
- İhracata konu olan tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkları yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,
- İhracata yönelik krediler ve diğer devlet yardımları ile ilgili olarak madde ve ülke politikalarına ilişkin esasları belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek,
- İhraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
- Bağlı muamele ve karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek,
- İhracatçı Birlikleri ve üst kuruluşlarının çalışma esaslarını düzenlemek, izlemek ve çalışmalarına yardımcı olmak,
- Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konferans, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek, yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak,
- Kıyı ve sınır ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak,
- Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin, ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek, teşvik ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri
hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak,
- İhracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde ihracat projelerini değerlendirerek, uygun görülenleri “İhracat Teşvik Belgesi”ne bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, ihracatı teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara Müsteşarlığın yetkileri çerçevesinde gerekli müeyyideleri uygulamak.

İthalat Genel Müdürlüğü Görevleri:
- İthalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek
- İthalat Rejim Kararları da dâhil olmak üzere ithalata dair mevzuatı hazırlamak,
- İthalatla ilgili madde politikalarını teklif etmek ve uygulamak,
- İthalatla ilgili izinleri ve gerekli belgeleri vermek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
- İç piyasanın ve sanayinin ihtiyaçlarını, iç ve dış ekonomik gelişmeleri dikkate alarak izlemek ve ithal mallarına uygulanacak mali yüklere ilişkin hazırlıkları incelemek, yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
- Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarların ithalatla ilgili işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,
- 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun verdiği görevleri yerine getirmek,
- İthalat hakkında tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde ticaret politikası önlemlerini yürütmek.

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Görevleri:
- Kalkınma planları ve genel ekonomik politikalar çerçevesinde, “İki Taraflı Ticaret” veya “İki Taraflı Ticaret, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşmaları” ile “Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları”nı, gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, yürürlüğe koymak ve uygulamak,
- Milletlerarası veya bölgesel ticari işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlık çalışmalarını ve müzakerelerini yürütmek,
- Türk Devletleri ile ticari ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordine edilmesi faaliyetlerini yürütmek,
- Türk Devletleri ile yapılacak “İki Taraflı Ticaret” ve “İki Taraflı Ticaret, Sınai, Teknik İşbirliği Anlaşmaları”nı gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla koordineli olarak hazırlamak ve bunlara ilişkin müzakereleri yürütmek ve ilgili Bakanlık ve Kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
- Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev alanına giren uygulamaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek,
- Müsteşarlığın görev alanına giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek.

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevleri:
- Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
- Avrupa Birliğine yönelik olarak Hükümetçe saptanan amaçlar çerçevesinde, ekonomik ve ticari ilişkilerde kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak politikaların saptanması için gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak, öneriler hazırlamak,
- Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması ve bu Anlaşmaya ek Anlaşma veya Protokollerde Müsteşarlığın görev sahasına giren konular ile Gümrük Birliğinin uygulanması ile ilgili düzenlemelerin yürütülmesini sağlamak,
- Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliğinin ekonomik ve ticari etkilerine ilişkin olarak değerlendirmeler yapmak, bu konulardaki önerileri değerlendirmek,
- Avrupa Birliğinin tercihli rejiminin üstlenilmesi amacıyla üçüncü ülkeler ile akdedilecek Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmek, imzalanmış anlaşmaların takip ve izlenmesini temin etmek,
- Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ülkelerle, bu anlaşmaların iyi izlenmesini temin etmek amacıyla, yapılacak Ortak Komite toplantılarının hazırlık ve koordinasyonunu gerçekleştirmek,
- Avrupa Birliği konuları ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren hususlarda Müsteşarlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu konularda diğer Bakanlık ve Kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
- Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, AB kurum ve organları ile gerekli temas ve toplantıları yapmak,
- Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği-Türkiye Ortaklık organlarında alınan kararlarla ilgili olarak gerekli uyum ve uygulama çalışmalarını yerine getirmek,
- Avrupa Birliğinin genişleme stratejisi dikkate alınarak ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Müsteşarlığın yetki alanına giren konularda strateji belirlemek,
- Gümrük Birliğinin ekonomik ve ticari etkilerine ilişkin değerlendirmeler yapmak,
- Avrupa Birliği ile ticari konularda yapılmakta olan müzakerelere ilişkin hazırlıkları yürütmek,
- Avrupa Birliği ile hizmet ticareti alanında yapılan müzakerelere ilişkin politikaların genel ticaret politikası ile uyumlu şekilde saptanması için gerekli çalışmaları yürütmek,
- Müsteşarlık görev ve faaliyet alanına giren konularda mevzuat karşılaştırması ve yakınlaştırılması konularında gerekli koordinasyonu sağlamak,
- Avrupa Birliği ile ilişkili Müsteşarlık içi eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

sayfa 1

sonraki sayfa >>>>>

Dış ticaret

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama