621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI (-)

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı: Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla alınan ticari mallar ve benzeri kalemlerin maliyetlerinin izlendiği hesaptır. Bu hesap bir gider hesabıdır ve gelir tablosunda yer alır (-), bilançoda yer almaz.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının İşleyişi: Satılan ticari malların maliyet tutarı bu hesaba borç olarak kaydedilirken, 153 Ticari Mallar Hesabına alacak olarak kaydedilir.


Satılan mallarla ilgili olarak satış ve maliyet hesaplarının kullanılması gerekir. Ticari mallar stoklarının izlenmesi ve maliyetlerinin hesaplanması için iki yöntem mevcuttur.

1. Sürekli envanter yöntemi sürekli envanter yöntemi
2. Aralıklı envanter yöntemi aralıklı envanter yöntemi

BORÇ 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek 1: İşletme 20.05.2009 tarihinde 13.000 TL maliyeti olan malı 15.000 TL ye peşin olarak satıyor. KDV %18 hariç. İşletme sürekli envaner yöntemini kullanmaktadır.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................20.05.2009......................................

100 Kasa Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Peşin mal satılması

 

17.700

 15.000
2.700

2

....................................20.05.2009......................................

621 Satılan Ticari M.alalr Maliyeti Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı

Maliyet kaydı

 

13.000

 13.000


BORÇ 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI ALACAK

13.000

 

   

 

Örnek 2: İşletmenin dönem sonundaki ticari mallar hesabının borç kalanı 35.000 TL dir. Yapılan envanter sonucu dönem sonu mal mevcudu 8.000 TL dir. Maliyet kaydını yapınız.


Çözüm:
Ticari mallar 35.000 TL olduğuna göre işletme 35.000 TL lik mal almıştır ve dönem sonu mal mevcudu 8.000 TL olduğuna göre 8.000 TL lik malı kalmıştır. Bunun sonucunda 35.000 - 8.000 = 27.000 TL tutarındaki malı satmış durumdadır, yani satılan ticari malların maliyeti 27.000 TL dir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2009......................................

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı

Maliyet kaydı

 

27.000

 27.000


BORÇ 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI ALACAK

27.000

 

   

 

 

 

<<<<< 620 Satılan Mamüller Maliyeti Hesabı (-) - 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube