612 DİĞER İNDİRİMLER HESABI (-)

612 Diğer İndirimler Hesabı: Satıcı tarafından, alıcı hesabına, malın sevki sırasında ödenen giderleri ifade eden ve satılan mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı ve noksan olması ya da taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle yapılması zorunlu indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri bu kalemde gösterilir. Bu hesap gelir tablosunda yer alır (-), bilançoda yer almaz.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama612 Diğer İndirimler Hesabının İşleyişi: Satılan mal ya da hizmet bedelinden yapılan indirim bu hesabın borcuna karşılık, ilgili hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

 
BORÇ 612 DİĞER İNDİRİMLER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 


Örnek:
İşletmenin 10.05.2009 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı müşterisi Hakan A.'ya versiye olarak satıyor. KDV %18 hariç. Müşteri Hakan A. aynı gün malların 1.000 TL lik kısmının hasarlı olduğunu bildiriyor ve bu tutar müşterinin hesabından düşülüyor. KDV %18 hariç.

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................10.05.2009......................................

120 AlıcılarHesabı
120.01 Hakan A.

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Versiye mal satımı

 

29.500

 
25.000
4.500

2

....................................10.05.2009......................................

612 Diğer İndirimler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

120 AlıcılarHesabı
120.01 Hakan A.

İndirimlerin kaydı

 

1.000
180

 

1.180


BORÇ 612 DİĞER İNDİRİMLER HESABI ALACAK

1.000

 

   

 

 

 

 

<<<<< 611 Satış İndirimleri Hesabı (-) - 620 Satılan Mamüller Maliyeti Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube