611 SATIŞ İNDİRİMLERİ (İSKONTOLARI) HESABI (-)

611 Satış İndirimleri Hesabı: Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır. Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır. Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama611 Satış İndirimleri Hesabının İşleyişi: Uygulanan iskonto tutarı bu hesabın borcuna karşılık, ilgili hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

 
BORÇ 611 SATIŞ İNDİRİMLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 


Örnek:
İşletmenin 11.06.2009 tarihinde müşterisi Hakan A.'dan 50.000 TL tutarındaki mal satımından doğan alacağını vadesinden önce tahsil ediyor. Bu nedenle müşterisine %5 iskonto uyguluyor.

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................11.06.2009......................................

100 Kasa Hesabı
611 Satış İndirimleri Hesabı

120 AlıcılarHesabı
120.01 Hakan A.

Satışların iskonto kaydı

 

45.000
5.000

 

50.000


BORÇ 611 SATIŞ İNDİRİMLERİ HESABI ALACAK

5.000

 

   

 

 

 

 

<<<<< 610 Satıştan İadeler Hesabı (-) - 612 Diğer İndirimler Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube