610 SATIŞTAN İADELER HESABI (-)

610 Satıştan İadeler Hesabı: Satılmış olan malların iade edilen bölümlerinin fatura tutarlarının izlendiği hesaptır. Bu hesap gelir tablosunda yer alır (-), bilançoda yer almaz.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama610 Satıştan İadeler Hesabının İşleyişi: Malın kısmen yada tamamen iade edilmesi durumunda bu hesabın borcuna karşılık, ilgili hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

 
BORÇ 610 SATIŞTAN İADELER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 


Örnek 1:
İşletmenin 01.06.2009 tarihinde daha önceden sattığı 5.000 TL tutarındaki mal alıcı tarafından iade ediliyor. İade bedeli peşin ödeniyor. KDV %18 hariç. (İşletme aralıklı envanter yöntemini uygulmaktadır)

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.06.2009......................................

610 Satıştan İadeler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Satışların iadesi

 

5.000
900

 
5.900


BORÇ 610 SATIŞTAN İADELER HESABI ALACAK

5.000

 

   

 

 

Örnek 2: İşletmenin daha önceden 10.000 TL maliyeti olan malı 12.000 TL ye satmıştır. 21.05.2009 tarihinde mal alıcı tarafından iade ediliyor. İade bedeli alıcının hesabından düşülüyor. KDV %18 hariç. (İşletme sürekli envanter yöntemini uygulmaktadır)

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................21.05.2009......................................

610 Satıştan İadeler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

120 Alıcılar Hesabı

Satışların iadesi

 

12.000
2.160

 
14.160

2

....................................21.05.2009......................................

153 Ticari Mallar Hesabı

621 Satılan Ticari Malların Maiyeti Hesabı

Satışların iadesinin maliyet kaydı

 

10.000

 10.000


BORÇ 610 SATIŞTAN İADELER HESABI ALACAK

12.000

 

   

 

 

 

<<<<< 602 Diğer Gelirler Hesabı - 611 Satış İndirimleri Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube