602 DİĞER GELİRLER HESABI

602 Diğer Gelirler Hesabı: İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar, devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama602 Diğer Gelirler Hesabının İşleyişi: Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları vb. tutarları saptanarak ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 602 DİĞER GELİRLER HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek 1: İşletmenin 12.05.2009 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı 3 ay vadeli olarak 25.000 TL ye peşin olarak satmıştır. KDV %18 hariç. İşletme vade farklarını diğer gelirlerde izlemektedir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................12.05.2009......................................

100 Kasa Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
602 Diğer Gelirler Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Peşin olarak mal satımı

 

29.500

 20.000
5.000
4.500BORÇ 602 DİĞER GELİRLER HESABI ALACAK

 

5.000

   

 

 

 

 

<<<<< 601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı - 610 Satıştan İadeler Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube