601 YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI

601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı: Yurt dışında satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan yada alınacak olan toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Bu hesap bir gelir hesabıdır ve gelir tablosunda yer alır, bilançoda yer almaz.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama601 Yurt Dışı Satışlar Hesabının İşleyişi: Satış yapıldığında hasılat tutarı bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap borç kaydedilerek kapatılır ve 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılır.

 

BORÇ 601 YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

 

Örnek 1: İşletme yurt dışındaki bir alıcısına 20.05.2009 tarihinde 15.000 TL tutarındaki malı banka aracılığı ile satmıştır. KDV %18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................20.05.2009......................................

102 Bankalar Hesabı

601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Yurt dışına mal satımı

 

17.700

 15.000
2.700BORÇ 601 YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI ALACAK

 

15.000

   

 

 

<<<<< 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı - 602 Diğer Gelirler Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube