600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı: Yurt içindeki kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Bu hesap bir gelir hesabıdır ve gelir tablosunda yer alır, bilançoda yer almaz.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama600 Yurt İçi Satışlar Hesabının İşleyişi: Satış yapıldığında hasılat tutarı bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap borç kaydedilerek kapatılır ve 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılır.

 

BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek 1: İşletmenin 14.05.2009 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı peşin olarak satmıştır. KDV %18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................14.05.2009......................................

100 Kasa Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Peşin olarak mal satımı

 

23.600

 20.000
3.600


BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI ALACAK

 

20.000

   

 

 

Örnek 2: İşletmenin 10.05.2009 tarihinde 7.000 TL tutarındaki malı çek karşılığında satmıştır. KDV %18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................14.05.2009......................................

101 Alınan Çekler Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Çek karşılığı mal satımı

 

8.260

 7.000
1.260


BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI ALACAK

 

7.000

   

 

 

Örnek 3: İşletmenin dönem sonundaki 600 Yurt İçi Satışlar Hesabının alacak kalanı 125.000 TL dir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2009......................................

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

125.000

 125.000


BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI ALACAK

125.000

 

125.000 125.000

 

 

<<<<< 591 Dönem Net Zararı Hesabı (-) - 601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube