591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)

591 Dönem Net Zararı Hesabı: İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarının izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama591 Dönem Net Zararı Hesabının İşleyişi: Sonuç hesaplarında yer alan 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı'ndan aktarılan tutarlar bu hesaba borç olarak kaydedilir.


Not: 692 Dönem Net Karı Veya Zararı Hesabı alcak kalanı verirse net kar var demektir ve bu kar 590 Dönem Net Karı Hesabının alacağına kaydedilir.

692 Dönem Net Karı Veya Zararı Hesabı borç kalanı verirse net zarar var demektir ve bu zarar 591 Dönem Net Zararı Hesabının borcuna kaydedilir.

 
BORÇ 591 DÖNEM NET ZARARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletmenin 2008 yılı sonunda gelir tablosu hesaplarının kalanları aşağıdaki gibidir. Buna göre dönem karını veya zararını hesaplayınız.

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı: 15.000
642 Faiz Gelirleri Hesabı: 4.000
621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı: 18.000
632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı: 2.500
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı: 500

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2008......................................

600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI
642 FAİZ GELİRLERİ HESABI

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS

Gelir hesaplarının kapatılması

 

15.000
4.000

 
19.000

2

....................................31.12.2008......................................

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS

621 SATILAN MALIN MALİYETİ HS
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDER HS

Gider hesaplarının kapatılması

 

21.000

 18.000
2.500
500

3

....................................31.12.2008......................................

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS

Dönem zararının bilançoya aktarılması

 

2.000

 2.000

4

....................................31.12.2008......................................

591 DÖNEM NET ZARARI HESABI

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS

Dönem zararının bilançoya aktarılması

 

2.000

 2.000

 

BORÇ 591 DÖNEM NET ZARARI HESABI ALACAK

2.000

 

   

 

 

<<<<< 590 Dönem Net Karı Hesabı - 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube