237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)

237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı: Bilanço düzenlenirken, bu grupta belirtilen senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere uzun vadeli alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesapta izlenir. Pasif karakterli bir hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak kaydedilirken, 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabına borç kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap borca kaydedilirken, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına alacak yazılarak kapatılır.

 

BORÇ 237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-) ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 1 Ekim 2015 tarihinde 15.000 TL tutarındaki demirbaşı 19.800 TL ye 24 ay vadeli senet ile satıyor, kdv tutarını peşin alıyor. KDV % 10 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.10.2015......................................

236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
100 Kasa Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

KDV si peşin senet ile mal satımı

 

19.800
1.980

 

 


15.000
4.800
1.980

255 Demirbaşlar Hesabı kapatılmış aradaki fark 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabına yazılarak gelir kaydedilmiştir. Senet 24 aylık vadeli olduğundan aylık faizi 200 TL olur (4.800/24=200). Fakat vadeye göre 3 aylık kısmı 2015 yılına ait, 21 aylık kısmı 2016 ve 2017 yılına aittir. Buradaki 2016 ve 2017 yılına ait olan 4.200 TL nin 2015 yılı gelirlerinden çıkartılıp 2016 yılına aktarılması gerekir. İşte bu işleme reeskont işlemi denir.


31.12.2015 tarihindeki envanter kaydı:

2

....................................31.12.2015......................................

657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı

237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hs

Alacak senetlerinin reeskont kaydı (21x200=4.200)

 

4.200

 4.200

 

BORÇ 237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-) ALACAK
  4.200
   

Böylece 4.200 TL yi 2015 yılı karından düşürmüş oluyoruz.

01.01.2016 tarihinde 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu hesabında yer alan 4.200 TL, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına devredilerek kapatılır. 4.200 TL de 2016 yılında gelir olarak kaydedilmiş olur.

1

....................................01.01.2016......................................

237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hs

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı

Reeskont kaydının iptali

 

4.200

 4.200

 

BORÇ 237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-) ALACAK
4.200 4.200
   

 

<<<<< 236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı - 239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube