239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)

239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı: Uzun vadeli senetli ve senetsiz şüpheli diğer alacakların tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmiş olması halinde, bu tür risklerin giderilmesini sağlamak üzere ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık, teminatı aşan kısım için kullanılır. Pasif karakterli bir hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabının İşleyişi: Şüpheli alcaklar için ayrılan tutarlar bu hesabın alacağına yazılırken, ayrılan karşılıklar 654 Karşılık Giderleri Hesabının borcuna yazılır. Karşılık ayrılan alacağın tahsil edilmesinde bu heap borçlandırılarak kapatılırken, 644 Konusu Kalamayan Karşılıklar Hesabı veya 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabı alacak olarak kaydedilir. Zararın gerçekleşmesi halinde bu heap borçlandırılarak kapatılırken, 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 31.12.2015 tarihinde 6.000 TL tutarında bir ticari faaliyetten olmayan uzun vadeli bir alacağının ödenmeyeceğini anladığı için bu alacağı şüpheli hale getirmiştir. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 30.01.2016 tarihinde alacağın tahsili ortadan kalkmıştır yani alacak değersiz hale gelmiştir.

Not: Uzun vadeli alacaklar vadeleri gelmeden şüpheli hale getirilmeyeceği için 228 Şüpheli Alacaklar Hesabı ve 238 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı bulunmamaktadır. Bu yüzden 128 Şüpheli Alacaklar Hesabı ve 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı kullanılır.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2015......................................

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı

236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

Alacağın şüpheli hale getirilmesi

 

6.000

 

 

6.000

2

....................................31.12.2015......................................

654 Karşılık Giderleri Hesabı

239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hs

Şüpheli alacağa karşılık ayrılması

 

6.000

 6.000

3

....................................30.01.2016......................................

239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hs

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın ve karşılığın kayıtlardan çıkarılması

 

6.000

 6.000

Böylece bu alacak 654 Karşılık Giderleri Hesabında kalarak gider olarak kaydedilmiştir, ve işletmenin gelir tablosunda yer almıştır.

 

BORÇ 239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK
6.000 6.000
   

 

Örneğin Devamı: Eğer şüpheli hale getirilen ve karşılık ayrılan bu alacak 30.01.2016 tarihinde ödenmiş ise şöyle kayıt yapılır:

1

....................................30.01.2016.....................................

100 Kasa Hesabı

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın tahsili

 

6.000

 6.000

2

....................................30.01.2016......................................

239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hs

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

Şüpheli alacağın karşılığının gelir yazılması

 

6.000

 6.000

Böylece bu alacak 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabınada yazılarak gelir olarak kaydedilmiştir, ve işletmenin gelir tablosunda yer alacaktır. Bu sayede 654 Hesabı ve 644 Hesabı birbirine dengeleyerek gider veya gelir olmayacaktır.

 

<<<<< 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı - 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube