229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)

229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı: Dönem sonunda duran varlıklarda yer alan alacaklardan tahsili şüpheli hale gelenler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır. Pasif karakterli bir hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabının İşleyişi: Şüpheli alcaklar için ayrılan uzun vadeli karşılıklar bu hesabın alacağına yazılırken, alacağa mahsup edilen veya gereksiz hale geldiği için iptal edilen karşılıklar hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

 

BORÇ 229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 31.12.2015 tarihinde 8.000 TL tutarında bir 18 ay vadesi kalan bir alacak senedini ödenmeyeceği anlaşılınca protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 30.01.2016 tarihinde alacağın tahsili ortadan kalkmıştır yani alacak değersiz hale gelmiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2015......................................

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

221 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin şüpheli hale getirilmesi

 

8.000

 

 

8.000

2

....................................31.12.2015......................................

654 Karşılık Giderleri Hesabı

229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs

Şüpheli alacağa karşılık ayrılması

 

8.000

 8.000

3

....................................30.01.2016......................................

229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın ve karşılığın kayıtlardan çıkarılması

 

8.000

 8.000

Böylece bu alacak 654 Karşılık Giderleri Hesabında kalarak gider olarak kaydedilmiştir, ve işletmenin gelir tablosunda yer almıştır.

 

BORÇ 229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK
8.000 8.000
   

 

Örneğin Devamı: Eğer şüpheli hale getirilen ve karşılık ayrılan bu alacak 30.01.2016 tarihinde ödenmiş ise şöyle kayıt yapılır:

1

....................................30.01.2016......................................

100 Kasa Hesabı

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın tahsili

 

8.000

 8.000

2

....................................30.01.2016......................................

229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

Şüpheli alacağın karşılığının gelir yazılması

 

8.000

 8.000

Böylece bu alacak 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabınada yazılarak gelir olarak kaydedilmiştir, ve işletmenin gelir tablosunda yer alacaktır. Bu sayede 654 Hesabı ve 644 Hesabı birbirine dengeleyerek gider veya gelir olmayacaktır.

 

<<<<< 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı - 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube