221 ALACAK SENETLERİ HESABI

221 Alacak Senetleri Hesabı: İşletmenin ticari işlemlerinden kaynaklanan vadesi 1 yılı geçen senetli alacakların izlendiği hesaptır. Finansal kiralama işlemlerinde doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama221 Alacak Senetleri Hesabının İşleyişi: Alınan 1 yıldan uzun vadeli senet tutarları bu hesaba borç, alacakların vadeden önce tahsil edilmesi, ciro edilmesi veya işletmeden çıkmasında, alacağın vadesinin 1 yılının altına inmesi halinde kısa vadeli yani 121 Alacak Senetleri Hesabına aktarılması, alacağın değersiz alacak haline gelmesi hallerinde ise hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 221 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 15.03.2015 tarihinde 15.000 TL tutarındaki malı 18 ay vadeli senet karşılığı satıyor. KDV % 18 hariç. 15.10.2015 tarihinde senedin yarısını peşin tahsil ediyor, kalanını ise vadesi geldiğinde tahsil ediyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................15.03.2015......................................

221 Alacak Senetleri Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Senet ile mal satımı

 

17.700

 

 

15.000
2.700

Vadesinden önce senet tutarının yarısının tahsil edilmesinden dolayı, senedin yarısını alacak kayıdı yaparak düşüyoruz.

2

....................................15.10.2015......................................

100 Kasa Hesabı

221 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin tahsil edilmesi

 

8.850

 8.850

Dönem sonu envanter kayıtlarında bilanço tarihi itibarıyla Alacak Senedinin vadesi 1 yılın altına düştüğünden duran varlıklardan alınır, dönen varlıklara aktarılır.

3

....................................31.12.2015.....................................

121 Alacak Senetleri Hesabı

221 Alacak Senetleri Hesabı

Alacak senedinin dönen varlıklara aktarılması

 

8.850

 8.850

 

BORÇ 221 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
17.700 8.850
8.850
   

 

Vadesi geldiğinde senet peşin olarak tahsil ediliyor.

4

....................................15.09.2016......................................

100 Kasa Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Alacak senedinin tahsil edilmesi

 

8.850

 8.850

 

 

<<<<< 220 Alıcılar Hesabı - 222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube