220 ALICILAR HESABI

220 Alıcılar Hesabı: İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz yani veresiye alacaklarının izlenmesi için kullanılan hesaptır. Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir. Bu hesaptaki alacakların vadesi 1 yıldan daha fazladır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama220 Alıcılar Hesabının İşleyişi: Veresiye olarak mal veya hizmet satışlarından dolayı senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç olarak kaydedilir, alacakların vadeden önce tahsil edilmesi, alacağın vadesinin 1 yılının altına inmesi halinde kısa vadeli yani 120 Alıcılar Hesabına aktarılması, alacağın değersiz alacak haline gelmesi hallerinde ise hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 220 ALICILAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 25.02.2015 tarihinde 10.000 TL tutarındaki malı veresiye olarak 15 ay vadeli olarak müşterisi Elif A. ya satıyor. KDV %18 hariç. 25.05.2016 tarihinde Elif A. işletmeye olan peşin olarak ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................25.02.2015......................................

220 Alıcılar Hesabı
220.01 Elif A. 10.000

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Veresiye mal satımı

 

11.800

 

 


10.000
1.800


Dönem sonu envanter kayıtlarında bilanço tarihi itibarıyla Alacağın vadesi 1 yılın altına düştüğünden duran varlıklardan alınır, dönen varlıklara aktarılır.

2

....................................31.12.2015......................................

120 Alıcılar Hesabı
120.01 Elif A. 10.000

220 Alıcılar Hesabı
220.01 Elif A. 10.000

Alacağın dönen varlıklara aktarılması

 

11.800

 
11.800

 

BORÇ 220 ALICILAR HESABI ALACAK
11.800 11.800
   

Yardımcı hesap:

BORÇ 220.01 ELİF A. ALACAK
11.800 11.800
   


Vadesi geldiğinde alacak peşin olarak tahsil ediliyor.

3

....................................25.05.2016......................................

100 Kasa Hesabı

120 Alıcılar Hesabı
120.01 Elif A. 10.000

Elif A.nın borcunu ödemesi

 

11.800

 11.800

 

 

<<<<< 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı (-) - 221 Alacak Senetleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube