222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)

222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı: Dönem sonunda bilançoda uzun vadeli senetli alacakların tasarruf değeri (peşin değerleri) ile gösterilmesi halinde nominal değer ile peşin değer arasındaki fark, bir başka ifadeyle alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılan hesaptır. Pasif karakterli bir hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak olarak kaydedilir, 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. Böylece alacak senetleri bilançoda peşin değerinde gösterilmiş olur. 222 Alacak Senetleri Reeskontu hesabı izleyen dönemde, vadesi bir yılın altına inerse 121 Alacak senetleri Hesabına aktarılır, oradanda 121 Alacak Senetleri Hesabı, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı ile kapatılır.

 

BORÇ 222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 1 Ekim 20158 tarihinde 15.000 TL tutarındaki malı 18.000 TL ye 15 ay vadeli senet ile satıyor, kdv tutarını peşin alıyor. KDV % 10 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.10.2015......................................

221 Alacak Senetleri Hesabı
100 Kasa Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

KDV si peşin senet ile mal satımı

 

18.000
1.800

 

 


18.000
1.800

Senetlerin nominal değerinin tamamı 600 Yurt İçi Satışlar Hesabına yazılarak gelir kaydedilmiştir. Senet 14 aylık vadeli olduğundan aylık faizi (3.000 / 15) = 200 TL olur. Fakat vadeye göre 3 aylık kısmı 2015 yılına ait, 12 aylık kısmı 2016 yılına aittir. Buradaki 2016 yılına ait olan (12 x 200) = 2.400 TL nin 2015 yılı gelirlerinden çıkartılıp 2016 yılına aktarılması gerekir. İşte bu işleme reeskont işlemi denir.


31.12.2015 tarihindeki envanter kaydı:

2

....................................31.12.2015......................................

657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı

222 Alacak Senetleri Reeskontu Hs

Alacak senetlerinin reeskont kaydı

 

2.400

 2.400

Dönem sonunda 221 alacak Senetleri Hesabının vadesi 1 yılın altına düştüğünden 121 Alacak Senetleri Hesabına aktarılır.

3

....................................31.12.2015......................................

121 Alacak Senetleri Hesabı

221 Alacak Senetleri Hesabı

Alacak senedinin dönen varlıklara aktarılması

 

18.000

 18.000

Dönem sonunda 222 Alacak Senetleri Reeskontunun vadesi 1 yılın altına düştüğünden duran varlıklardan, dönen varlık hesabına aktarılır.

4

....................................31.12.2015......................................

222 Alacak Senetleri Reeskontu Hs

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs

Alacak senet reeskontunun dönen varlıklara aktarılması

 

2.400

 2.400

 

BORÇ 222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
2.400 2.400
   

Böylece 2.400 TL yi 2015 yılı karından düşürmüş oluyoruz.

01.01.2016 tarihinde 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabında yer alan 2.400 TL, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına devredilerek kapatılır. 2.400 TL de 2016 yılında gelir olarak kaydedilmiş olur.

1

....................................01.01.2016......................................

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı

Reeskont kaydının iptali

 

2.400

 2.400

 

BORÇ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
2.400 2.400
   

 

<<<<< 221 Alacak Senetleri Hesabı - 224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube