muhasebe
muhasebe dersleri

STAJ DOSYASI

3. Yasanın 6/B Kapsamında Stajları Sayılanlar Ve Staj Yapanlar

REKLAM

1- Staj başvuru formu, (matbu)
2-Nüfus cüzdanı örneği, (noter onaylı veya muhtarlıktan) ve http://tckimlik.nvi.gov.tr adresinden alınacak TC kimlik numarasını gösterir belge,
3- İkametgah belgesi,
4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
6- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
7- 3 adet renkli fotoğraf,
8- TESMER hesabına yatırılan staja başlama parası makbuzu,dosya inceleme bedeli,
9- İşe giriş bildirgesi, staj yapılan işyerinin vergi levhası fotokopisi
10- Adayların her ay, aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK’dan alınmış SSK Sigortalı hizmet cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
11- Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığının ticari sicil gazetesinde yayınlanmış olması,
12- Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği dosyada bulunması,
13- Şirketin Genel imza sirkülerinin bulunması, (imza yetkili çalışan süreyi kapsayan.)
14- İmza yetkili çalışılan süreyi kapsayan ve şirket merkezini de gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
15- Muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir,

Şahıs Firmasında Staj
için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
- Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı,
- Yevmiye Defterinin ön yüzünün fotokopisi,
- Defter-i Kebir’in ön yüzünün fotokopisi

Yabancı Ortaklı Şirketlerde Staj
için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
- Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin fotokopisi,
- Şirketin Ticaret Odası’ndan faaliyet belgesi,
- Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi,

İktisadi İşletmelerde Staj
için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
- Verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin fotokopisi,
- Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

16- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması
17- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve dosyanın üstüne takılır,
18- 6/b kapsamında 23 Ağustos 1997 tarihinden önceki çalışmış oldukları süreleri stajdan saydırmak isteyen adaylar, Yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde çalışmış ve yukarıda sıralanan evrakları tamamladıkları takdirde çalıştıkları sürelerin değerlendirilmesi için TESMER’e gönderilir. TESMER’in olumlu görüş bil-dirmesi halinde adaylar sınavlara kabul edilecektir,
19- Askerlik durum belgesi,
20- Stajın başlangıç ve bitiminde Bağ-Kur ve  Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
21- Tek kişi Staj Belgesi (matbu)
23 Ağustos 1997 tarihinden sonra çalışmış oldukları süreleri stajdan saydırmak isteyen adaylar, aynen aday meslek mensuplarının staj koşullarına bağlıdırlar. Bu kişiler bağlı oldukları Odalara staj başvurusunda bulunacaklar, staja başlama değerlendirmelerine katılacaklar ve uygun görülmeleri halinde staja başlayacaklar veya stajdan sayılacaktır.

Not: Stajyerlerin özlük dosyası olarak değerlendirilen staj dosyasının eksiksiz ve doğru bir biçimde oluşturulması esastır. Staj dosyasında bulunan basılı belgelerin asıllarının kullanılması gerekir. Fotokopi veya benzeri bir yolla bu formlar çoğaltılıp kullanılamaz. Bu hallerde staj dosyanız eksik olarak değerlendirilir. Ayrıca stajınız süresince dosyanızda bulunması istenen belgeleri kendiniz zamanında odanıza iletiniz. Böylelikle düzenli olarak odanız ile diyaloğunuz devam etmiş olacak, eksiklikleri anında düzeltebilme şansı elde etmiş olacaksınız.

<<<<< önceki sayfa

<< SMMM Stajı >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama