LİMİTED ŞİRKETLERİN MUHASEBESİ

1. Limited Şirketlerde Sermaye Taahhüdü: Limited şirketlerde en az sermaye sınırı 10.000 TL'dir. Limited şirket kurabilmek içim kurucu ortakların en az 10.000 TL sermaye taahüdün de bulunmaları zorunludur. Bu tutarın altındaki tutarlarla şirket kurulamaz. Limited şirketlerde sermayenin tamamı kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilir. Limited şirketlerin kuruluş işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde bütün şirketlerde olduğu gibi önce taahhüt kaydı yapılır. Limited şirketlerde taahhüt kaydı şöyle yapılır: "501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI" borçlandırılır, "500 SERMAYE HESABI" alacaklandırılır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


2. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi: Kurucu ortaklar taahhüt ettikleri sermayenin 1/4'ünü üç ay içinde kalanını da üç yıl içinde ödeme zamanını belirtilerek ödemek zorundadır. Sermaye olarak nakit para konulabileceği gibi kıymetli evrak ve menkul şeyler, gayrimenkuller, ticari işletmeler, her çeşit mal, emtia, makine vs. iktisadi değeri olan sair haklarda konabilir. Paradan başka sermaye olarak konan her türlü hak ve malların değeri mahkemece atanacak bilirkişi tarafından tespit edilir. Limitet şirketlerde sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi kaydı şöyle yapılır: "501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI" alacaklandırılır, sermaye olarak konulan unsur ile ilgili hesap borçlandırılır.

3. Kuruluş Gideri: Limited şirketlerde kuruluş sırasında yapılan giderler "262 KURULUŞ VE ÖRĞÜTLENME GİDERLERİ HESABI"nda takip edilir. Kuruluş ve örgütlenme giderleri hesabı aktif karekterli bir hesap olduğu için borçlandırılarak açılır. Her yıl eşit tutarlarda amorti edilerek 5 yılda tüketilir. Bilançonun aktifinde, duran varlıklar içerisinde, maddi olmayan duran varlıklar bölümünde yer alır.

3.1. Kuruluş giderleri şunlardan oluşur:
- Etüt giderleri
- Proje giderleri
- Statü giderleri
- Kuruluşla ilgili yolculuk giderleri
- Kuruluş sırasında avukat, danışman gibi kişilere ödenen ücretler
- Kuruluş sırasında ödenen noter, harç ve ilan giderleri

Örnek:
A ve B, 100.000 TL sermayeli HG Limitet Şirketini kurmaya karar vermişlerdir. 20.01.2009 tarihinde şirketin kuruluş işlemlerini tamamlamışlardır.

22.01.2009 tarihinde şirket sermayesinin %004'ü ortak A tarafından Rekabet Kurulu adına T.C. Ziraat Bankası’na yatırılmıştır.

Şirketin kuruluşunda noter ve tescil gideri olarak 2.000 TL gider ve 360 TL KDV olmak üzere toplam 2.360 TL ortak B tarafından ödenmiştir.

Ortakların sermaye payları eşittir. 25.01.2009 tarihinde ortaklar sermaye taahhütlerinin yarısını nakit olarak ödemişler. Geri kalan taahhütlerini ise bir yıl içerisinde ödeyecektir.

Cevap:
Kuruluş İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları şöyle yapılır:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................20.01.2009......................................

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 50.000
ortak B 50.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 100.000
ortak B 100.000

 

100.000

 

 

 

100.000

2

....................................22.01.2009......................................

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak A 40

 

40

 

 

40

3

....................................22.01.2009......................................

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS
191 İND. KDV HS.

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak B 2.360

 

2.000
360

 

 


2.360

6

....................................25.01.2009......................................

100 KASA HS.

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 25.000
ortak B 25.000

 

50.000

 

 

50 .000

 

sayfa 3

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

<< Şirketler muhasebesi >>
facebooktwitter+googleyoutube