muhasebe
muhasebe dersleri

VERGİ KODLARI

Vergi Kodları - Vergi Adları:

0001    Yıllık Gelir Vergisi
0002    Zırai Kazanç Gelir Vergisi
0003    Gelir Vergisi S. (Muhtasar)
0004    Gelir Götürü Ticari Kazanç
0005    Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı
0006    Gelir Götürü Ücret

REKLAM

0007    Dağıtılmayan Kar Stopajı
0010    Kurumlar Vergisi
0011    Kurumlar Vergisi Stopajı (Kvkm24)
0012    Gelir Vergisi (Gmsı)
0014    Basıt Usulde Ticari Kazanc
0015    Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
0017    Götürü Usulde Katma Değer Vergisi
0020    Mep İştirakçisi Kurumlar Vergisi
0021    Banka Muameleleri Vergisi
0022    Sigorta Muameleleri Vergisi
0023    5811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar
0024    5811 Türkiyede Sahip Olunan Varlıklar(Gelir V. Mük. Olmayan)
0027    Gelir Vergisi Geçici Vergi
0032    Gelir Geçici Vergi
0033    Kurum Geçici Vergi
0040    Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)
0046    Akaryakıt Tüketim Vergisi
0048    Gelir V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
0049    Her Türlü İspirtolar  Ve Füzel Yağından Alınan Ek  Vergi
0050    Kurumlar V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
0051    Diğer Ücretler
0053    Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi
0056    Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi
0057    Röntgen Filmlerinden  Alınan Ek Vergi
0060    Mülga Maden Fonu
0061    Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
0062    Mülga Kooperatifçilik Tanıtma Ve Eğitim Fonu
0067    G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan
0071    Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0073    Kolalı Gazoz, Alkollü İçeçekler Ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0074    Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0075    Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0076    Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0077    Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0091    Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi
0092    Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi
0093    Sair Şarap Ve Biralara İlişkin Ek Vergi
0094    Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden  Alınan Ek Vergi
1013    Eğitim,Gençlik,Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
1018    Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi
1020    Fon Payı
1026    5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler Ait Faiz
1027    2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Dönüşenler Ait Faiz
1028    5335 Sayılı Kanuna Göre Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna Ait Faiz
1030    Pişmanlık Zammı
1034    İki İhale Arasındaki Fark İçin Alınan Faiz
1037    Trafik Muayenesi Para Cezaları
1042    E.Katkı Payı
1043    Özel İşlem Vergisi
1046    Tevkifattan Alınan Damga Vergisi
1047    Damga Vergisi
1048    5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi
1050    Vergi Barışı Tefe Tutarı
1051    Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı
1052    5335 Sayılı Kanuna Göre Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Ait Geç Ödeme Zammı
1053    5736 Sayılı Kanun Uyarınca Geç Ödeme Zammı
1055    Düşük Olan Değerleme Tutarı
1060    6111 Yeniden Yapılandırma Tefe Tutarı
1061    6111 Yeniden Yapılandırma Geç Ödeme Zammı
1067    Vergi Yargı Harçları
1084    Gecikme Faizi
1085    Para Cezası Faizi
1086    Gecikme Zammı
1087    Erken Ödeme İndirimi
1088    Peşin Ödeme İndirimi
1089    Alınan Diğer Faizler
1090    Kanuni Faiz
1091    5736 Sayılı Kanun Uyarınca Alınan Faiz
1092    Hesaplanan Faiz
1093    6111 Katsayı Tutarı
1094    Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerine İlişkin Kanuni Faiz
1095    Savunma Sanayi Destekleme Fonu
1096    Konut Fonu
1097    Devlet İç Borçlanma Senedi Faizi
3024    Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi
3061    Cezai Faiz(Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)
3073    Usulsüzlük Cezası
3074    Özel Usulsüzlük Cezası
3076    Kusur Cezası
3077    Ağır Kusur Cezası
3078    Kaçakçılık Cezası
3080    Vergi Ziyaı Cezası
3099    Vuk 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001    Ek Gelir Vergisi
4003    Ek Ücret Gelir Vergisi
4004    Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi
4005    Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi
4006    Faiz Vergisi
4007    Ek Emlak Vergisi
4008    Gelir Dahili Tevkifat
4010    Ek Kurumlar Vergisi
4011    Kurumlar Vergisi Arge Harcamaları
4012    Kurum Dahili Tevkifat
4014    Münferit Gelir Ekonomik Denge V.
4015    Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi Ve Milli Hava Sanayi Kurulması Katılma Payı
4016    Ücretlerden Alınacak E.D.V.
4021    4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
4023    5811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar(Banka Ve Aracı Kurumlar)
4024    5811 Türkiye De Sahip Olunan Varlıklar
4030    G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat
4034    Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi
4035    4837 S.K Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
4036    4962 S. Taşıt Vergisi
4037    Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı
4040    Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri
4041    Gelir Ve Kurum  Ekonomik Denge Vergisi
4042    5035 Rtük Eğitime Katkı Payı
4043    Götürü Ekonomik Denge Vergisi
4044    Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi
4046    Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
4047    Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
4048    Şans Oyunları Vergisi
4049    5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı
4050    Tekel Safi Hasılat
4060    Tecilli Alacaklardan Tahsilat
4061    İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
4063    Noter Harçları
4070    G.V.K. Geçici 70. Md Kapsamında Muhtasarv.
4071    Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi
4072    Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)
4073    Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geçici 5.Madde)
4074    Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayılı Kanununun 2.Maddesi)
4077    Münferit Kurum E. D. V.
4078    Net Aktif Vergisi
4079    Kıymetli Maden Ve Zıynet Eşyasından Alınan Vergi
4080    Özel İletişim Vergisi
4081    5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi
4101    Vergi Barışı Matrah Artırımı Yıllık Gelir Vergisi
4103    Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi S. (Muhtasar)
4107    Vergi Barışı Matrah Artırımı Dağıtılmayan Kar Stopajı
4110    Vergi Barışı Matrah Artırımı Kurumlar Vergisi
4112    Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi (Gmsi)
4114    Vergi Barışı Matrah Artırımı Basıt Usulde Ticari Kazanc
4115    Vergi Barışı Matrah Artırımı Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
4121    Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/Ab
4122    Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/C
4123    Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde/6 Mtv
4124    Vergi Barışı Kesinleşmeyen Kamu Alacakları 3. Madde
4125    Vergi Barışı İnceleme Ve Tarhiyat 5.Madde
4126    Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Ab
4127    Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Diğer Hükümler
4128    Vergi Barışı Ecrimisil 15.Madde
4130    Vergi Barışı Kıymetli Maden Ve Ziynet Eşyası Beyanı
4140    6183 B/4 Tahsilat Genel Tebliği Tahsilatı
4150    Kurumlar Vergisi (Petrol Gelirleri)
4151    Kurum Petrol Geçici Vergi
4178    Gelir Vergisi Kanunu Geçici 78. Madde Kapsamında Muhtasar Vergisi
4201    6111  Madde 6/1-2 Gelir Vergisi Matrah Artırımı
4203    6111  Madde 8/1-2 Matrah Artırımı (Ücret)
4204    6111  Madde 8/3-A, 8/4-A Matrah Artırımı (Serbest Meslek)
4205    6111 Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (Vergiden Muaf Esnaf)
4206    6111 Madde 8/3-A, 8/4-B Matrah Artırımı (Kira Stp.)
4207    6111  Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (Çiftçiler)
4208    6111  Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (Yıllara Sair İnşaat)
4210    6111  Madde 6/1-3 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
4211    6111  Madde 6/5-6 Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
4215    6111  Madde 7/1 Matrah Artırımı
4216    6111  Madde 7/2a-3 Matrah Artırımı
4217    6111  Madde 7/2b-3 Matrah Artırımı
4218    6111  Madde 7/2c  Matrah Artırımı
4220    6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek Kdv Beyannamesi
4222    6111 Sayılı Kanunun 11/2 Maddesine Göre Beyan
4811    4811 Vergi Barışı Tecilli Tahsilat


sonraki sayfa >>>>>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama