muhasebe
muhasebe dersleri

VERGİ KODLARI

Vergi Kodları - Vergi Adları:

9101    Şeker Kanunu İdari Para Cezası
9102    Geçiş Üçreti Ve İdari Para Cezası
9103    5188 Sk. Göre Güvenlik Ruhsatı Harcı
9104    Telgraf Ve Telefon Kanunu 2. Madde İdari Para Cezası
9105    Spor Müsabakalrında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kan. Uyarınca İpc
9106    4857 S.K. 101. Mad. Kap. İdari Para Cezaları

REKLAM

9107    Enerji Desteği Ödemelerinden Geri Alınanlar
9108    4857 Sayılı Kanuna Göre Gelir Kaydedilecek Para Cezaları
9109    5326 S. Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası
9110    93/4000 Sayılı Yatırımların, Döviz. Kaz. Hiz. Teşvikine İlişkin B.K.K.`Nca Haksız Ödenen Enerji Teşvik Geri Ödemesi
9111    Orköy Fonu Gelirleri
9112    2762 Sayılı Kanuna Göre Alınan Taviz Bedeli
9113    Gelir Vergisi Tevkifatı
9114    Yabancı Ülkede Güç Ve Muhtaç Duruma Düşenlere Yurda Dönüş İçin Ödünç Verilen Paralar
9115    Sorumlu Sıfatıyla Verilen Kdv.
9116    Hazine Zararının Geri Alınması
9117    Evrensel Hizmetin Gelirleri Katkı Payı
9118    Telekominikasyon Kurumu Tarafından Yatırılan Telgraf Ve Telefon Kanunu İdari Para Cezaları
9119    Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet Garantisi Bedeli
9120    Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %20 Si
9121    5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu İpc
9122    5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu İpc
9123    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Ödenen Analiz Ücretinin Geri Alınması
9124    Kişilerden Alacak Faizleri
9125    Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliğine Göre Verilen Kredilerden Geri Alınanlar
9126    5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler
9127    2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk Kredileri
9128    4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C
9129    4904 Sayılı İş Kurumu Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C.
9130    Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harcı
9131    Veraset Ve İntikal Vergisi (Sair İvazsız İntikaller)
9132    Klavuzluk Ve Romörkörcülük Hizmet Payı
9133    Mahalli İdarelerden Alınan Paylar
9134    İki İhale Arasındaki Fark (Menkulmallar İçin)
9135    İki İhale Arasındaki Fark (Gayrimenkulmallar İçin)
9136    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Katılım Payı
9137    Gelir Vergisi Münferit Beyan
9138    Kurumlar Vergisi Özel Beyanı
9139    Yabancı Devletlere Ait Vergi Alacağı
9140    Deniz Araçları Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinden Ve Vizelerinden Alınacak Harçlar-Denizcilik Müsteşarlığı
9141    Deniz Araçları Bağlama Kütüğü Ruhsat Ve Vize İdari Para Cezası
9142    Belediyelerce Tahsil Edilen Eğlence Vergisi %75 Lik Kültür Bakanlığı Payı
9143    Tedavi Masraflarının Tahsili
9145    Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Alacakları
9146    Motorlu Araç Trafik Belgesi Bedeli
9147    Motorlu Araç Tescil Belgesi Bedeli
9148    4915 Ve 5035 Sk. Göre Avcılık Ruhsatı Harcı
9149    Kirletilen Çevreniniyileştirilmesi İçingenel Bütçe Kaps.İd.Yapılan Harcamaların Tahsilatı
9150    Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme Fiyat İstikrar Fonu
9151    Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı
9152    5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi,Fon Ve Paylar
9153    5736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri
9154    Kimlik Adres Paylaşım Sisteminden Alınan Kayıt Katılım Payı
9155    Karayolları Geçiş Ücreti
9158    3039 Sayılı Çeltik Ekim Kanunu İpc
9159    Spk Tarafından Verilen İpc Lerin %50 Bütçeye Gelir Kaydedilecek Kısmı
9160    Madenlerden Alınan Devlet Hakkından %50 İl Özel İdare Payı
9161    Madenlerden Alınan Devlet Hakkının %30 Fazlaları(Orman Genel Müdürlüğü Payı)
9162    Kadastro Harçları
9164    Pasaport Satış Bedeli
9165    Konsolosluk Harcı
9166    Karar Ve İlam Harcı
9167    Madenlerden Alınan Devlet Hakkından %50 (%25 Köy Payı) İl Özel İdare Payı
9168    Kamu İhale Kanunu 53. Madde
9169    Maden Ruhsat Harcı
9170    Banka Kuruluş Faaliyet Harcı
9171    Sorumlu Sıfatıyla Verilen Ötv 1. Liste
9172    Askeri Kantin Ve Sosyal Tesislerde Verilen Açığın Geri Alınması
9173    Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Bütçe Geliri
9174    Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Köy Payı
9175    Suriye Uyruklulara Ait Taşınır Ve Taşınmaz Mal Gelirleri
9176    Anayasa Mahkemesi Başvuru Harcı
9179    6183 Sayılı Kanunun 79.Maddesi
9180    Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %80 İ
9181    6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek Ötv Beyannamesi
9185    Hesaplanan Trafik Cezası Faizi
9190    Çeşitli Gelirler(Gecikme Zammı Hesaplanan)
9196    Exımbank Irak Kredi Programı Ana Para
9197    6113 Sayılı Kanun Kapsamında Devir Tahakkukları
9198    Muayene Denetim Ve Kontrol Ücretleri
9200    Dsi Sulama Tesisleri İşletme Ve Bakım Ücreti
9201    Dsi Sulama Tesisleri Yatırım Bedeli
9202    Dsi İçme-Kullanma, Sanayi Suyu Ortak Tesis İşletme Ve Bakım Masrafı
9203    Dsi Hes Lere Su Sağlayan Tesislere Yapılan İşletme Ve Bakım Masrafları
9213    Genel Bütçeye Dahil, Bütçe Kapsamı Dışındaki Faaliyetler Nedeniyle Yapılan Tevkifat.
9220    6200 Sayılı Kanuna Göre Alınan Zam
9221    Diğer Hizmet Gelirleri
9223    Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Kamu Maktu
9224    Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Kamu Nisbi
9225    Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Diğer Maktu
9226    Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Diğer Nisbi
9227    Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı
9228    Bağımsız Denetci Yetkilendirme Belgesi
9229    Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı
9246    Asbıs Motorlu Araç Trafik Belgesi Bedeli
9247    Asbıs Motorlu Araç Tescil Belgesi Bedeli
9301    Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yapılan ˜İ.P.C
9302    Karayolları Geçiş Ücreti/İdari Para Cezası
9303    6183 S.K. 22/A Maddesine Göre İ.P.C.
9304    Telgraf Ve Telefon Kanunu 2.Madde İdari Para Cezası
9305    Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu Uyarınca İpc
9306    1475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
9307    3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
9308    Su Ürünleri Kanununa Göre Verilen Ipc.
9309    Turizm Para Cezası
9310    5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi İ.P.C
9311    Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca Al.İ.P.C(4207 S.K.)
9312    Elektronik Haberleşme Kanunu İdari Para Cezası
9315    Şeker Kanunu İdari Para Cezası
9316    4054 Sayılı Rekabet Kanununun 55. Madde Kapsamında İpc
9317    5326 Sayılı Kanun Uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarınca Verilen İ.P.C.
9318    5326 Sayılı Kanun Uyarınca Mahkemeler Tarafından Verilen İ.P.C.
9319    Spk Tarafından Verilen İpc.'Lerin %50 Yatırımcıları Koruma Fonu Payı
9341    Mera Fonu Para Cezası(5326 S.Kabahatler)
9901    Adi Ortaklık Mükellefiyetsiz Mükellef Kaydı İçin Vergi Kod


<<<<< önceki sayfa

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2019 pratik bilgiler
2019 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama