690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı: Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir ve gider hesaplarının aktarıldığı hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabının İşleyişi: Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider hesapları borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı vergiden önceki dönem kârı veya zararını gösterir. Bu hesap 691 ve 692 hesaplarına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK

 

GİDER HESAPLARI

 

GELİR HESAPLARI

   

 

Örnek: İşletmenin bankadaki parasına 3.500 TL faiz tahakkuk ettirildiği ve bu paranın işletmenin bankadaki hesabına yatırıldığı hesap özetinde belirlenmiştir. İşletmenin bir taşıt alabilmek için bir otomobil acentasına 1.000 TL komisyonu peşin olarak ödemiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

102 Bankalar Hesabı

642 Faiz Gelirleri Hesabı

Faizin gelir olarak kaydedilmesi

 

3.500

 3.500

2

....................................Tarih......................................

653 Komisyon Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Komisyon gideri ödenmesi

 

1.000

 1.000

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

....................................31.12.2009......................................

642 Faiz Gelirleri Hesabı

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

3.500

 3.500

4

....................................31.12.2009......................................

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

653 Komisyon Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

1.000

 1.000


BORÇ 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK

1.000

3.500

   

 

5

....................................31.12.2009......................................

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı

Net kar veya zararın bulunması

 

2.500

 2.500

 

 

 

<<<<< 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hs (-) - 691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hs (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube