632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI (-)

632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı: İşletmenin genel yönetim fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle ya da satılan mal maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortisman giderlerinden oluşan tutarlar bu hesapta izlenir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama632 Genel Yönetim Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu giderler dönem boyunca maliyet hesabı olan 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabında izlenir. Dönem sonunda 7/A seçeneğinde 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı, 7/B seçeneğinde 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı alacağı ile bu hesapların borcuna devredilir. En son yansıtma hesaplarıda 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına devredilerek kapatılır. 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı'da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 


Örnek:
İşletmenin dönem sonundaki maliyet hesabı olan 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının kalanı 45.000 TL dir. Dönem sonu muhasebe kayıtlarını yapınız.

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2009......................................

771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

Giderlerin yansıtılması

 

45.000

 45.000

2

....................................31.12.2009......................................

632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs

Giderlerin gelir tablosuna aktarılması kaydı

 

45.000

 45.000


BORÇ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI ALACAK

22.000

 

   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

....................................31.12.2009......................................

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

22.000

 22.000


BORÇ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI ALACAK

22.000

22.000

22.000 22.000

 

 

 

<<<<< 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Hesabı (-) - 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube