630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI (-)

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı: Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçim ve teknolojilerin işletmede uygulanması amacıyla yapılan giderlerden aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden itfa payları bu hesapta izlenir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu giderler dönem boyunca maliyet hesabı olan 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabında izlenir. Dönem sonunda 7/A seçeneğinde 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı, 7/B seçeneğinde 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı alacağı ile bu hesapların borcuna devredilir. En son yansıtma hesaplarıda 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına devredilerek kapatılır. 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı'da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 


Örnek:
İşletmenin dönem sonundaki maliyet hesabı olan 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının kalanı 22.000 TL dir. Dönem sonu muhasebe kayıtlarını yapınız.

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2009......................................

751 Araştırma ve Geliştirme Gider. Yansıtma Hs

750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

Giderlerin yansıtılması

 

22.000

 22.000

2

....................................31.12.2009......................................

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

751 Araştırma ve Geliştirme Gider. Yansıtma Hs

Giderlerin gelir tablosuna aktarılması kaydı

 

22.000

 22.000


BORÇ 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK

22.000

 

   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

....................................31.12.2009......................................

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

22.000

 22.000


BORÇ 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK

22.000

22.000

22.000 22.000

 

 

 

<<<<< 623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı (-) - 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube