381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

381 Gider Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte ödenmesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama381 Gider Tahakkukları Hesabının İşleyişi: Dönem sonunda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili gider ve zarar hesapları karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakların kesinleşmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesabın borcuna karşılık ilgili hesapların alacağına kaydedilerek kapatılır.

 

BORÇ 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 1 Kasım 2016 tarihinde 6 ay vadeli, yıllık %20 faizli 60.000 TL tutarında banka kredisi kullanıyor. Anaparayı ve kredi faizini vade sonunda ödüyor.


Cevap:

Faiz = A. n. t. / 100

( 60.000 x 20 x 6)
------------------------- = 6.000
( 100 x 12 )

6 aylık faiz: 6.000 TL olduğuna göre; aylık faiz tutarı: 6.000/6 = 1.000 TL dir.

Çalışılan Yıl (2016) Gelecek Yıl (2017
kasım aralık ocak şubat mart nisan
2 aylık: 2.000 4 aylık: 4.000

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.11.2016......................................

100 Kasa Hesabı

300 Banka Kredileri Hesabı

Kredinin alınması

 

60.000

 

 

60.000

2

....................................01.11.2016......................................

780 Finansman Giderleri Hesabı

381 Gider Tahakkukları Hesabı

Faiz giderinin tahakkuku

 

2.000

 

 

2.000

2 aylık faiz gideri bu yıla ait olduğundan ilgili gider hesabına kaydedilirken, tutar gelecek dönemde kapatılmak üzere 381 Gider Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

BORÇ 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK

2.000
  2.000


Kredi anaparası ve faizi vade süresi sonunda ödeniyor, 2017 yılına ait giderlerde ilgili gider hesabına yazılırken, 381 Gider Tahakkukları Hesabında yer alan tutarda kapatılıyor.

1

....................................30.04.2017......................................

300 Banka Kredileri Hesabı
381 Gider Tahakkukları Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kredinin ve faizlerinin ödenmesi

 

60.000
2.000
4.000

 

66.000

 

BORÇ 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK
2.000

2.000  

 

 

<<<<< 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı - 391 Hesaplanan KDV Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube