305 ÇIKARILAN BONOLAR VE SENETLER HESABI

305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı: Tedavüldeki finansman bonoları ve banka bonoları gibi kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları karşılığında sağlanan fonlar bu hesapta izlenir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabının İşleyişi: Bu hesapta tanımlanan menkul kıymetler ihraç edildiğinde nominal bedel üzerinden bu hesaba alacak kaydedilir, ilgili hesaplara borç kaydedilir. Ödenmeleri halinde ise hesaba borç olarak kaydedilir.

 

BORÇ 305 ÇIKARILAN BONOLAR VE SENETLER HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.01.2016 tarihinde 6 ay vadeli olarak % 36 faiz oranlı 50.000 TL tutarında tahvilleri nominal değeri üzerinden satıyor. Tahviller vadesinde ödeniyor.

 

Faiz = A. n. t. / 100

( 50.000 x 36 x 6 )
------------------------- = 9.000
( 100 x 12 )

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.01.2016......................................

100 Kasa Hesabı

305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı

Tahvillerin satılması

 

50.000

 50.000

2

....................................01.06.2016......................................

305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Tahvil anapara ve faizinin ödenmesi

 

50.000
9.000

 59.000


BORÇ 305 ÇIKARILAN BONOLAR VE SENETLER HESABI ALACAK
50.000 50.000
   

 

 

 

<<<<< 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı - 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube