268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı: Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde hesaben yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır. Pasif karakterli bir hesaptır.

Amortisman: Duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade eder.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama268 Birikmiş Amortismanlar Hesabının İşleyişi: Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir, satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise birikmiş amortismanlar hesabına borç kaydedilir, ilgili maddi olmayan duran varlık hesabına da alacak kaydedilir.


BORÇ 268 BİRİKMİŞ AMORTSİMANLAR HS ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme bir markanın patent hakkı için 10.000 TL ödemiştir. KDV % 18 hariç. Patent hakkı süresi 5 yıldır. Amortisman hesaplamasını ve muhasebe kaydını yapınız.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

260 Haklar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Patent hakkı alınması

 

10.000
1.800

 

 


11.800

Amortisman oranı: 1 / Ekonomik Ömür

1 / 5 = 0,20 yani % 20 dir.

10.000 x % 20 = 2.000 TL yıllık amortisman tutarı

veya;

Amortisman tutarı: Tutar / Ekonomik Ömür

10.000 / 5 = 2.000 TL yıllık amortisman tutarı

Amortisman Tablosu:

Yıllar Yıllık Amortisman Tutarı Birikmiş Amortisman Kalan Tutar
2009
2010
2011
2012
2013
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0


Dönem sonundaki muhasebe kayıdı: (5 yıl boyunca bu amortsiman kaydı yapılır)

 

....................................Tarih......................................

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

Haklar için amortisman ayrılması

 

2.000

 


2.000


5 yıl sonundaki muhasebe kaydı: Maddi olmayan duran varlıklar tamamen amorti edildiğinde birikmiş amortsimanlar ve ilgili varlık hesabı kapatılır.

 

....................................Tarih......................................

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

260 Haklar Hesabı

Hakların tamamen amorti edilerek hesapların kapatılması

 

10.000

 


10.000

 

BORÇ 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ALACAK
10.000 2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
10.000 10.000


<<<<< 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı - 269 Verilen Avanslar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube