264 ÖZEL MALİYETLER HESABI

264 Özel Maiyetler Hesabı: Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkulun kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan, varlıkların tutarları kapsar.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama264 Özel Maliyetler Hesabının İşleyişi: Yapılan harcamalar bu hesaba borç olarak kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira süresinin 5 yıldan fazla olması durumunda ise 5 yılda eşit tutarlar ile amorti edilir.


BORÇ 264 ÖZEL MALİYETLER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 10.04.2016 tarihinde 4 yıllık olarak kiraladığı bir dükkan için 5.000 TL tutarında dekarosyon harcaması yapıyor. KDV % 8 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................10.04.2016......................................

264 Özel Maliyetler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Dekarasyon için yapılan maliyet kaydı

 

5.000
400

 

 


5.400


Dükkan için 4 yıllığına ödenen 5.000 TL kira süresince amorti edileceğinden, birinci yıl sonunda 5.000 / 4 = 1.250 TL amortisman gideri olarak yazılacaktır.

2

....................................31.12.2016......................................

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

268 Birikmiş Amortsimanlar Hesabı

Özel maliyetler için ayrılan amortsiman

 

1.250

 


1.250


BORÇ 264 ÖZEL MALİYETLER HESABI ALACAK
5.000  
   

 

 

<<<<< 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı - 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube