261 ŞEREFİYE HESABI

261 Şerefiye Hesabı: Bir kuruluş devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farkların izlendiği heaptır. Şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit edilmemesi halinde, net defter değeri esas alınır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama261 Şerefiye Hesabının İşleyişi: Ödenen şerefiye bedellerinin tamamı bu hesabın borç tarafına kaydolunur. Yok edilmeleri ise amortisman yoluyla 5 yıl içinde eşit taksitlerle yapılır.


BORÇ 261 ŞEREFİYE HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: HG işletmesi diğer bir işletmeyi, 01.02.2016 tarihinde net defter değerinin üzerinde bir değer olan 200.000 TL ye aşağıdaki varlık ve borçları ile devralıyor.

Ticari Mallar: 150.000 TL
Taşıtlar: 120.000 TL
Satıcılar: 100.000 TL

 

Devralınan işletmenin net defter defterinin (öz varlık değeri) hesaplanması:

VARLIK TOPLAMI

BORÇLAR TOPLAMI

FARK TUTARI

Ticari Mallar: 150.000

Satıcılar: 1000.000

 

Taşıtlar: 120.000

 

 

TOPLAM: 270.000

TOPLAM: 100.000

TOPLAM: 170.000

İşletmenin net defter değeri 170.000 TL dir, defter değerinin üzerinde bir tutar olan 200.000 TL ye alındığına göre aradaki fark Şerefiye olarak isimlendirilir. Şerfiye tutarı da 200.000 –170.000 = 30.000 TL olacaktır.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.02.2016......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
261 Şerefiye Hesabı

320 Satıcılar Hesabı
500 Sermaye Hesabı

İşletmenin devralınması ve şerefiye kaydı

 

150.000
120.000
30.000

 

 100.000
200.000


Dönem sonunda şerefiye için amortisman kaydı yapılır. 30.000 / 5 = 6.000 TL

2

....................................31.12.2016......................................

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

268 Birikmiş Amortsimanlar Hesabı

Şerefiye için ayrılan amortsiman

 

6.000

 


6.000


BORÇ 261 ŞEREFİYE HESABI ALACAK
30.000  
   

 

 

<<<<< 260 Haklar Hesabı - 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube