245 BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABI

245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı: İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak % 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır. Bağlı ortaklığın sahipliğinin belirlenmesinde yukarıdaki kıstaslardan, yönetim çoğunluğunu seçme hakkı, esas alınır.

245 Bağlı Ortaklıklar Hesabının İşleyişi: Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi alındığında hesaba borç, ortaklık paylarının elden çıkarılmasıyla alacak olarak kaydedilir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde HesaplamaNot: Geçici yatırım amaçlı alınan menkul kıymetler:

110 Hisse Senetleri Hesabı
111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı
112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesaplarında izlenir.

Eğer Menkul kıymetler, yatırım ve iştirak amaçlı yani diğer şirketlerin yönetimine katılmak, iş ilişkileri kurmak veya devamlı gelir elde etmek için satın alınıyorsa:

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
242 İştrakler Hesabı
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabında izlenir.

Alınan hisseler o işletmenin sermayesinin,

%0 - %10 arasında ise kendi kayıtlarında 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının borcuna,
%10 - %50 arasında ise 242 İştirakler Hesabının borcuna,
%50 den fazla ise 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabının borcuna kaydedilecektir.


BORÇ 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek 1: HG işletmesi başka bir şirketin çıkardığı ve % 55 lik sermaye payı ile yönetimin çoğunluğunu seçme hakkını temsil eden 80.000 TL tutarındaki hisse senedini alıyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı

102 Bankalar Hesabı

Hisse senedi satın alınması

 

80.000

 

 

80.000

İşletme aldığı hisse senetlerinin payı %50 den fazla olduğundan 245 Bağlı OrraklıklarHesabına kaydedilir.

 

BORÇ 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABI ALACAK
80.000  
   

 

Örnek 2: HG işletmesi başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 30 luk sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 40.000 TL tutarındaki hisse senedini peşin olarak alıyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

242 İştirakler Hesabı

100 Kasa Hesabı

Hisse senedi satın alınması

 

40.000

 

 

40.000

İşletme aldığı hisse senetlerini uzun vadeli bir yatırım amacıyla aldığından ve oy hakkının %10 ie %50 arasında olduğundan 242 İştirakler Hesabına kaydedilir.

Örneğin devamı: HG işletmesi daha önceden aldığı işletmeden tekrar 50.000 TL tutarında hisse senedi alarak sermaye payı ile oy hakkını % 70'a çıkarmıştır.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı

242 İştirakler Hesabı
100 Kasa Hesabı

Hisse senedi satın alınması

 

90.000

 

 

40.000
50.000

İşletme aldığı hisse senetleri oy hakkının % 50 den fazla olduğundan 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabına kaydedilir, 242 İştirakler Hesabıda 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabına devredilir.

BORÇ 242 İŞTİRAKLER HESABI ALACAK
40.000 40.000
   

BORÇ 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABI ALACAK
90.000  
   

 

<<<<< 244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı(-) - 246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube