242 İŞTİRAKLER HESABI

242 İştirakler Hesabı: İşletmelerin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık paylarının izlendiği hesaptır. İştirakler hesabı, bir ortaklıktaki en fazla % 50 oranında olan sermaye payları veya oy haklarının izlenmesinde kullanılır. İştirak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden bahsedebilmek için sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya yönetime katılma hakkının en az % 10 oranında bulunması gerekir.

242 İştirakler Hesabının İşleyişi: İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi edinildiğinde hesaba borç kaydedilirken, elden çıkarılmalarında alacak olarak kaydedilir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde HesaplamaNot: Geçici yatırım amaçlı alınan menkul kıymetler:

110 Hisse Senetleri Hesabı
111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı
112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesaplarında izlenir.

Eğer Menkul kıymetler, yatırım ve iştirak amaçlı yani diğer şirketlerin yönetimine katılmak, iş ilişkileri kurmak veya devamlı gelir elde etmek için satın alınıyorsa:

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
242 İştrakler Hesabı
245 Bağlı Ortaklıklar Hesaplarında izlenir.

Alınan hisseler o işletmenin sermayesinin,

%0 - %10 arasında ise kendi kayıtlarında 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının borcuna,
%10 - %50 arasında ise 242 İştirakler Hesabının borcuna,
%50 den fazla ise 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabının borcuna kaydedilecektir.


BORÇ 242 İŞTİRAKLER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek 1: HG işletmesi iştirak amacı ile başka bir şirketin çıkardığı ve % 25 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 50.000 TL tutarındaki hisse senedini alıyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

242 İştirakler Hesabı

102 Bankalar Hesabı

Hisse senedi satın alınması

 

50.000

 

 

50.000

İşletme aldığı hisse senetlerini iştirak amacıyla aldığından ve oy hakkının %10 ile %50 arasında olduğundan 242 İştirakler Hesabına kaydedilir.

 

BORÇ 242 İŞTİRAKLER HESABI ALACAK
50.000  
   

 

Örnek 2: HG işletmesi başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 8 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 20.000 TL tutarındaki hisse senedini peşin olarak alıyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

100 Kasa Hesabı

Hisse senedi satın alınması

 

20.000

 

 

20.000

İşletme aldığı hisse senetlerini uzun vadeli bir yatırım amacıyla aldığından ve oy hakkının %10'nun altında olduğundan 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabına kaydedilir.

Örneğin devamı: HG işletmesi daha önceden aldığı işletmeden tekrar 40.000 TL tutarında hisse senedi alarak sermaye payı ile oy hakkını % 16'ya çıkarmıştır.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

242 İştirakler Hesabı

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
100 Kasa Hesabı

Hisse senedi satın alınması

 

60.000

 

 

20.000
40.000

İşletme aldığı hisse senetleri oy hakkının %10 ile %50 arasında olduğundan 242 İştirakler Hesabına kaydedilir, 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabıda 242 İştirakler hesabına devredilir.

BORÇ 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER HESABI ALACAK
20.000 20.000
   

BORÇ 242 İŞTİRAKLER HESABI ALACAK
60.000  
   

 

<<<<< 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı(-) - 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube