193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı: Mevzuat gereği uyarınca peşin ödenen gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergiler ile fonların kayıt ve takip edildiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabının İşleyişi: Mevzuatın belirlediği dönemler itibariyle peşin ödenen gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergiler ile fonlar, bu hesaba borç olarak kaydedilir. Yıl sonunda tahakkuk edecek gelir veya kurumlar vergisi ile fon karşılıklarından yapılacak olan indirimi teminen 371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı borcuna aktarılır. Ancak aktarılacak tutar 370. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı'nın tutarından fazla olamaz. Aktarılamayan tutar, dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır.

 

BORÇ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: HG İşletmesi 15.03.2016 tarihinde 4.500 TL tutarındaki geçici vergiyi peşin olarak ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................15.03.2016......................................

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin geçici vergi ödenmesi

 

4.500

 

 

4.500

 

BORÇ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI ALACAK
4.500  
   

 

Örnek: İşletme sahibinin adına ödenen vergi ve fonlar 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabında izlenmiştir. 31.12.2015 tarihinde hesabın kalan toplamı 3.700 TL dir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2015......................................

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı

Peşin ödenen vergilerin işl. sahibine devri

 

3.700

 

 

3.700

 

BORÇ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI ALACAK
  3.700
3.700 3.700

 

 

<<<<< 192 Diğer KDV Hesabı - 195 İş Avansları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube