157 DİĞER STOKLAR HESABI

157 Diğer Stoklar Hesabı: Daha önce saydığımız stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer alır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama157 Diğer Stoklar Hesabının İşleyişi: Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç kaydedilir, satıldığında, devredildiğinde veya kullanıldığında ise alacak olarak kaydedilir. Bunların satışından doğan karlar 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabına, zararlar ise 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına kaydedilir.

 

BORÇ 157 DİĞER STOKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 25.02.2009 tarihinde şehir dışındaki 25.000 TL tutarındaki bir malı banka hesabından ödeme yaparak alıyor, fakat malı henüz teslim almıyor. 28.02.2009 tarihinde mal teslim alınıyor.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................25.02.2009......................................

157 Diğer Stoklar Hesabı
157.01 Yoldaki mallar

102 Bankalar Hesabı

Malların şehir dışından alınması

 

25.000

 

 


25.000


2

....................................28.02.2009......................................

153 Ticari Mallar Hesabı

157 Diğer Stoklar Hesabı
157.01 Yoldaki mallar

Yoldaki malların teslim alınması

 

25.000

 25.000

 

BORÇ 157 DİĞER STOKLAR HESABI ALACAK
25.000 25.000
   

 

Örnek: İşletmedeki 40.000 TL tutarındaki bir malın değeri 38.000 TL ye inmiştir, fakat değer düşüklüğü kesin değildir.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

157 Diğer Stoklar Hesabı
157.02 Değeri düşen mallar

153 Ticari Mallar Hesabı

Ticari malın değerinin düşmesi

 

40.000

 

 


40.000


2

....................................Tarih......................................

654 Karşılık Giderleri Hesabı

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Değer düşüklüğü için karşılık ayrılması

 

2.000

 2.000

 

BORÇ 157 DİĞER STOKLAR HESABI ALACAK
40.000  
   

 

 

<<<<< 153 Ticari Mallar Hesabı - 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube