121 ALACAK SENETLERİ HESABI

121 Alacak Senetleri Hesabı: İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan vadesi 1 yılı geçmeyen senetli alacakların izlendiği hesaptır. Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama121 Alacak Senetleri Hesabının İşleyişi: Alınan senet tutarları bu hesaba borç, tahsil edilen ya da işletmenin elinden çıkan senet tutarları ise hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 15.02.2016 tarihinde 8.000 TL tutarındaki malı 6 ay vadeli senet karşılığı satıyor. KDV % 18 hariç. 25.02.2016 tarihinde elinde bulundurduğu ve vadesi gelen 2.500 TL tutarındaki bir senedi tahsil ediyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................15.02.2016......................................

121 Alacak Senetleri Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Senet ile mal satımı

 

9.440

 

 

8.000
1.440

2

....................................25.02.2016......................................

100 Kasa Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin tahsil edilmesi

 

2.500

 2.500

 

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
9.440 2.500
   

 

Örnek: İşletme 01.02.2016 tarihinde 6.000 TL tutarındaki malı satın alıyor. Karşılığında elinde bulundurduğu 5.000 TL tutarındaki senedi ciro ederek veriyor, kalanını peşin ödüyor. KDV % 18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................15.02.2016......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı
100 Kasa Hesabı

Senet ve peşin olarak mal alımı

 

6.000
1.080

 

 


5.000
2.080

 

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
  5.000
   

 

<<<<< 120 Alıcılar Hesabı - 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube