Anasayfa > MEB > Mesleki Eğitim Okulları ve Öğrencileri İçin Staj ve Sigorta işlemleri

Mesleki Eğitim Okulları ve Öğrencileri İçin Staj ve Sigorta işlemleri

Stajyer öğrenciler ile ilgili ve staj konusundaki sigorta işlemleri ile ilgili sık sorulan soruları Milli Eğitim Bakanlığı cevapladı, Bununla ilgili SGK işlemleri ile ilgili merak edilen sorular aşağıda özetlenmiştir:

REKLAM

1. 6764 sayılı kanundaki “alan eğitimine başlamak” ne ifade etmektedir? Sigortalı işe giriş bildirgesi SGK’ya ne zaman verilecek?

a) Mesleki eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezi programları uygulayan kurumların öğrencileri işletmeyle sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren,

b) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri öğrencileri ile çok programlı Anadolu liselerinin mesleki ve teknik alanlarında öğrenim gören öğrenciler alan seçimi yaparak 10. sınıfta eğitim öğretime başladıkları tarihten itibaren,

c) Diğer ortaöğretim kurumlarından ders yılı başladıktan sonra mesleki ve teknik Anadolu liselerine nakil ve geçiş yapan öğrenciler ise naklen geçiş yaptıkları tarihten itibaren,

ç) Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri yüz yüze eğitime başladıkları tarihten itibaren ,

alan eğitimine başlamış sayılır. Alan eğitiminin başlamasıyla SGK’ya işe başlama tarihinden en az 1 gün önce işe giriş bildirgesi verilerek iş kazası ve meslek hastalığı ve hastalık sigortasının başlatılması gerekir.

2. Öğrenci nakil olduğunda ne gibi bir yol izlenecek?

SGK mevzuatına göre, işe giriş bildirgesi işe başlama tarihinden en az 1 gün önce yapılması gerektiğinden;

a) Elektronik otomasyon sistemi ( e – Okul, Mesem modülü) üzerinden öğrencinin nakli nin gerçekleştiği gün, öğrencinin ayrıldığı okul müdürlüğünce SGK çıkış işlemi yapılır.

b) Ö ğrencinin nakli nin gerçekleştiği gün, okul müdürlüğünce SGK giriş bildirgesi işlemi yapılır. Bir sonraki gün eğitim öğretime başlatılır.

3. Okullarımız /kurumlarımız SGK işlemlerinde 1 – 30 ya da 15 – 14 çalışma aralıklarından hangisi ni kullanmalıdır?

Okullarımız/kurumlarımız, öğrencilerin sigorta işlemleri için 1 – 30 çalışma aralığı nı kullanacaklardır. Bu nedenle SGK’ya bildirimlerin (ayın 1’’i ila 30’’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar gibi) en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’’üne kadar yapılması gerekmektedir..

Not: Kamu sektörü olarak tescil edilmiş okulun (işyeri mahiyet kodu “11” ise ) işyeri dosyasının olduğu SGK ünitesine müraca at ederek ters işyeri olarak düzeltme yapması gerekmektedir .

4. Mesleki Açık Öğretim L isesinde yüz yüze eğitim e devam eden öğrencilerin e – bildirgesi nasıl doldurulacak?

Öğrencinin yüz yüze eğitim alacağı aylık gün sayısı belirlenerek e ksik gün bildirimi şeklinde yapılacaktır. (Örneğin haftada 3 gün yüz yüze eğitime devam eden bir öğrencinin bir ayda en fazla 5 hafta eğitim alabileceği g öz önünde bulundurulduğunda, 3×5=115 gün bildirim yapılacaktır. Öğrencinin yüz yüze eğitim d e devamsızlık yaptığı günlerin toplamı ile eğitim

süresi bir ayda 4 hafta veya daha az olması durumunda, eğitim yapılm ayan gün sayısı devamsızlık olarak bildirilecektir.)

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere eksik gün bildirimi yapılırken, eksik gün nedeni 13 – Diğer Nedenler seçilecektir.

5. Mesleki A çık Öğretim L isesinde y üz yüze eğitim e devam eden öğrenciler d evamsızlıktan kaldıklarında , ikinci dönem yüz yüze eğitime devam edemeyeceklerinden sigorta çıkışı yapılacak mı?

Devamsızlıktan kalan mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerinin devamsızlıktan kaldığı kesinleştiği tarih itibariyle,, sigorta çıkışları yapılacaktır.. Ayrıca ikinci dönem yüz yüze eğitim imkânı bulunmadığından sigorta girişleri yapılmayacaktır..

7. Yarıyıl tatilinde öğrencilerin sigorta çıkışı yapılacak mı?

Yarıyıl tatilinde hiçbir şekilde öğrencinin sigorta çıkış işlemi yapılmayacaktır. Yarıyıl tatilinde işletmede mesleki eğitim veya staj çalışmasına gitmeyip tatil yapan öğrenciler izinli sayıldıklarından SGK’ya eksik gün bildirimi yapılacaktır..

8. Yaz tatilinde öğrencilerin sigorta çıkışı yapılacak mı?

Yaz tatilinde de SGK çıkış işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır , eksik gün bildirimi yapılacaktır. Yaz tatilinde Haziran ve Eylül aylarında alan eğitimi yapıldığından bu aylarda nedeni belirtilerek eksik gün bildiriminde bulunulacaktır. Temmuz ve Ağustos aylarında eğer alan eğitimi ya da staj çalışması yoksa 0 gün 0 kazanç olarak bildirim yapılacaktır.

(Örneğin, öğrencinin y az tatili nin 18 Haziran’da başlayıp 16 Eylül’de bittiği ve yaz tatilinde herhangi bir alan eğitimi ve staj uygulaması olmadığı düşünüldüğünde;

Haziran ayı için 12 gün, Eylül ayında ise 16 gün eksik gün bildiriminde bulunulacaktır . Temmuz ve Ağustos aylarında ise 0 gün 0 kazanç olarak bildirim yapılacaktır.)

9. Kayıtlı olduğu halde okula/kuruma hiç başlamayan öğrencilerin sigorta durumu nasıl olacak?

Okul/kurum SGK işe giriş bildirgesi verdi ği halde öğrenci eğitime hiç başlamamışsa ilgili dönem sonunda, okul/ kurum illerdeki SGK ünitesine müracaat ederek işe girişin silinmesi sağlanmalıdır.

10. Yarım gün devamsızlık yapan öğrencilerin SGK işlemi nasıl yapılacak?

Yarım gün devamsızlık yapan öğrenciler SGK’ya devamsız olarak bildirilmeyecektir.

11. Mesleki eğitim merkezi ile birlikte M esle ki Açık Öğretim L isesi ne kayıtlı öğrencilerin SGK işlemleri nasıl yapılacak?

Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler, mesleki eğitim merkezinde karşılığı olan derslerden yüz yüze eğit im programına devam ettirilemeyeceğinden SGK işlemleri mesleki eğitim merkezleri tarafından yapılacak olup ikinci bir SGK giriş işlemi yapılmayacaktır..

12. Başka bir işte çalışmakta ol up Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim gören öğrencilerin SGK işlemleri nasıl olacak?

Bu durumda olanlara SGK’ya işe giriş bildirimi yapılacaktır. Öğrencinin yüz yüze eğitim alacağı aylık gün sayısı belirlenerek eksik gün bildirimi şeklinde yapılacaktır. (Örneğin haftada 3 gün yüz yüze eğitime devam eden bir öğrencinin bir ayda en f azla 5 hafta eğitim alabileceği göz önünde bulundurulduğunda, 3×5=115 gün bildirim yapılacaktır.. Öğrencinin yüz yüze eğitimde devamsızlık yaptığı günlerin toplamı ile eğitim süresi bir ayda 4 hafta veya daha az olması durumunda, eğitim yapılmayan gün sayısı devamsızlık olarak bildirilecektir.)

Eğer öğrenci, 657 sayılı Kanunun 4/A kapsamında devlet memur u ise bildirim yapılmayacaktır.

Öğrencilerden emekli olanlar varsa bu durumda bildirim yapılacaktır; fakat SGK tarafından emekli aylığı kesilmeyecektir.

13. Orta öğretim seviyesinde öğrenci olup hiçbir sosyal güvencesi olmayanlara yönelik SGK işlemleri nasıl olacaktır?

Öğrenci, kendisi e – Devlet uygulama sistemine girecektir. Bakılmakla yükümlü olup olmadığı nı sorgulayacaktır. Sorguya bakan öğrenci e – Devlet sorgulama belgesinin çıktısını okul idaresine teslim edecek tir.. Bu belgeye göre,, okul idaresi öğrencinin bakıl makla yükümlü olması durumunda % 1, bakılmakla yükümlü olmaması durumunda ise % 6 SGK primi ödemesi yapacaktır.

14. Okulda iş kazası olduğunda işlem basamakları nasıl olacaktır ?

5510 sayılı Kanunun 4. maddesine göre;

İşveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’ya da en geç üç işgünü içinde bildirim yapılması gerekmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun iş kazası bakımından yapılması gereken iş ve işlemleri ile ilgili İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ve İlçe İSG Bürolarından gerekli destek alınarak,, işveren ve işveren vekili tarafından gerekli uygulamalar aksatılmadan yapılır.

15. Okul dışında okul tarafından düzenlenen bir çalışma esnasında kaza olduğunda işlem basamakları nasıl olacak?

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde işyeri tanımı yapılmıştır. İşyerinin bölüm ve eklentil e ri de işyeri sayılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 5 inci madde sinin (b) bendi kapsamında öğrenci, faaliyeti nedeniyle görevlendirildiği yerde iş kazası geçirmesi halinde iş kazası sayılmakta olup diğer hallerde ise sayılmamaktadır. İş kazası olduğunda SGK’nın müfettişlerince düzenlenecek raporun sonucuna göre işlem yapılır.

REKLAM

İlginizi çekebilir

vergi affı ve yapılandırma, matrah artırımı

Vergi ve SGK Borçlarına Yapılandırma

Vergi affı olarakta bilinen vergi ve SGK borçlarına yapılandırma tekrar Mecliste. Torba yasanın içine dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir