muhasebe
muhasebe dersleri

POS MAKİNESİ VE POS MAKİNESİ KULLANIMI

1. Pos Makinesi Tanımı: Kredi kartı veya banka kartı üzerindeki manyetik bant veya benzeri teknolojik araçlarda yer alan kart ve kimlik belgelerini esas alarak, her türlü mal ve hizmet alımında, alacak veya nakit ödeme belgesi hazırlanmasında kullanılan elektronik cihaza POS makinesi denir.

2. Pos sistemi: POS, Point of Sale'in (Satış Noktası) İngilizce kısaltmasıdır. Kredi kartlarıyla, bu POS makineleri üzerinden işlem yapılır. POS cihazları bir telefon hattına bağlanır, telefon hattı üzerinden kredi kartı bilgileri, kredi kartları bilgi merkezine ulaşır, kredi kartının limitlerine bakılır ve otomatik onay ya da onaysızlık verilerek alışveriş işlemleri gerçekleştir.

REKLAM

Pos makinesi tarafından üretilen harcama belgesinin müşteri nüshası üzerinde ve yazışmalarda kart numarasının açıkça yer alması engellenir. Chip&PIN uygulaması ile kredi kartı kopyalama ve kayıp-çalıntı riskini azaltan yöntemle, Türkiye’de kart sahteciliği ve dolandırıcılığının önüne geçilmesi hedeflenmekte olup, müşteriler alışverişleri sırasında şifrelerini POS cihazına tuşlayarak alışveriş
yapacaklardır.

Yeni sistemdeki ilk şifre, kredi kartını mevcut şifresiyle aynı olacaktır. Şifresini bilmeyenler ilgili bankanın çağrı merkezini arayarak bu konuda bilgi edinebileceklerdir. Alışveriş yapılan POS cihazlarından ya da şifre giriş cihazlarından şifre değiştirmek mümkün değildir.

Çipli kredi kartına ait olan şifre, sadece kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde ödemeyi onaylamak için kullanılacak olup internet veya telefon bankacılığı işlemlerinde geçerli olmayacaktır.Eğer ödeme sırasında şifre hatırlanmazsa, çipli kart yine POS üzerinde bulunan çip okuyucuya takılacak ve mağaza yetkilisinin basacağı ilgili tuş ile işlemi şifresiz olarak gerçekleşebilecek ve bu uygulamanın yürürlükten kaldırılmasını takiben çipli kredi kartı ile yapılacak tüm alışverişlerde şifre girilmesi gerekecektir. Şifrenin üç kez hatalı girilmesi durumunda şifre bloke olacaktır. Her banka ayrı bir pos makinesi kullanması yüzünden işyerlerinde 7-8 tane pos makinesi görülmekte olup, bankaların ortak hareket etmeye başlamasıyla bu sayı azalacaktır.

3. Serbest Meslek Faaliyetlerinde Pos Makinesi Kullanımı: Yeni uygulama ile serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından aşağıdaki şekilde pos belgesi kullanılacaktır. Pos makinesinde uygulamada belirlenen esaslar şöyledir; 1/6/2008 tarihinden itibaren işyerlerinde bu Tebliğde belirtilen özelliklere sahip POS’ları bulunduracaklardır. Gerekli şartları taşımayan POS’lar 1/6/2008 tarihinden itibaren kullanamayacaklarından, bu cihazlar sahipleri (bankalar, katılım bankaları vb.) tarafından ya toplanacak ya da bu Tebliğde yer alan esas ve usullere uygun hale getirilecektir.
- Serbest meslek sahibi tahsilatlarda müşterilerine POS’lardan çıkan belgeleri talelp edilmese dahi vereceklerdir.
- Müşteriye verilen verilen ikinci nüsha, vergi uygulamalarında asıl belge gibi işlem görecektir.
- Mükellefler her günün sonunda kapanış raporu almak ve bu raporları gerektiğinde Bakanlığımız görevlilerine ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar.
- Mükelleflerin işyerlerinde bu Tebliğde öngörülen POS'ları kullanıyor olmaları serbest meslek makbuzu düzenleme mecburiyetlerini kaldırmamaktadır. Bedeli (nakit, çek, havale vb. olarak) kredi kartı kullanılmaksızın ödenen hizmetler için Vergi Usul Kanununa göre serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekmektedir.
- Müşteriden % 20 stopaj kesintisi yapılacaktır.
- Hizmet bedeli üzerinden ayrıca % 8 KDV alınacaktır. (Bu oran sağlık hizmetleri içindir.)

3.1. Pos Makinesi Cihazlarının ve Belgelerin Özellikleri: Anılan hekimlerce kullanılacak POS cihazları ve bunlar tarafından üretilen belgelerin, aşağıda sayılan özellikleri taşıması gerekmektedir.
- Belge üzerinde; mükellef bilgileri, tarih, saat, sıra no, hizmetin cinsi, vergi dahil tutarı vb. bilgiler ve "Bu belge V.U.K. uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir." ibaresi yer alacaktır.
- POS’lardan her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z raporu) alınabilecektir.
- POS’lar, yukarıda sayılan özellikleri haiz olup olmadığının tespitine yönelik olarak Bakanlığımızca herhangi bir onay işlemine tabi tutulmayacaktır.

4. Pos Makinesi Kullanımı: Pos makinesi işyeri açıldığında açma düğmesine basılarak açılır. İşyeri kapatılırken kapama düğmesine basılarak kapanır.

4.1. Satış işlemi (Direkt Satış): Müşterinin kartından belirtilen tutarın çekilerek işletmenin hesabına yatırılmasını sağlar.

4.2. Peşin Fiyatına Taksitli Satış:
Satış işleminde taksit sayısı da belirtilebilir. Bu durumda, tutar belirtilen takside bölünerek her taksit zamanı geldiğinde işletmenin hesabına yatırılır. Bu şekilde yapılan işlemlere peşin fiyatına taksitli satış denmektedir.

Satış işleminin peşin fiyatına taksitli olması durumunda, herhangi bir vade farkı hesaplanmaz. Belirtilen tutar belirtilen takside bölünür, her taksit vadesi geldiğinde müşterinin kart hesabına borç kaydedilir ve işletmenin hesabına yatırılır. Taksitli satışlarına vade farkı eklemek isteyen işyerleri, önce bu vade farkını hesaplamalı, sonra da asıl tutara eklemelidir. Satış işlemi gün sonunda finansal değer kazandığı için, gün sonuna kadar iptal edilebilir. Gün sonuna kadar iptal edilmeyen satış işlemleri finansal anlam kazanır ve sadece iade edilebilir. İptal edilen satış işlemleri finansal bir değer kazanmazlar ve müşteri ekstresinde hiçbir şekilde görünmez. İptal işleminin ardından müşterinin kredi kartının limiti de en geç gün sonunda olmak üzere işlem tutarı oranında arttırılır. Satış iptal işlemi onaylanırsa müşteri ekstresinde satış işlemine dair hiçbir kayıt göremez. Dolayısıyla bir satışın iptal edilmesinde en tercih edilen yöntem budur.

4.3. Provizyon: Provizyon işlemi bir kredi kartının alışverişe uygun olduğunun kontrol edilmesi, uygunsa istenen tutardaki blokenin karta konulması amacıyla kullanılır. Bu işlem kart hamilinin ekstresinde görünmez; ancak kartın limitini azaltır. Provizyon işleminin kullanım amacı, karta belirli bir tutarda bloke konulması, asıl ürün teslimatının gerçekleşmesi ardından da gerçek finansallaştırmanın yapılmasıdır. Eğer finansallaştırma ürün teslimatının ardından değil hemen yapmak isteniyor veya satılan ürün hemen müşteriye teslim edilebilen bir türde ise, bu işlem yerine satış işlemini kullanılmalıdır.

Provizyon, yapılması gereken öncelikli işlemdir. Provizyon almadan finansallaştırma yapılamaz; yani müşterinizin kartından istenilen tutar çekilemez. Provizyon işlemi 1 hafta içinde finansallaştırılmazsa kendiliğinden otomatikman kalkar. Dilenirse müşterinin kartına konulan blokeyi kaldırmak amacıyla, bu süre bitimi beklenmeden de provizyon iptali gerçekleştirebilir. Bunun yanında 1 hafta içinde finansallaştırılmamış işlemler daha sonra da finansallaştırılabilirler, ancak bu durumda limit kaldırılmış olacağından yetersiz limit gibi hatalar alınması mümkün olacaktır.

Finansallaştırma işlemi, alınan provizyonun finansal anlam kazanması, yani müşterinin kart hesabından çekilip işyeri hesabına yatırılması anlamına gelir. Yapılabilmesi için öncelikle mutlaka provizyon alınmış olması gerekmektedir. Bu işlem kart ekstresinde ve işyerinin finansal kayıtlarında görünür. Yapılan alışverişin finansal değer kazanması için bu işlemin mutlaka yapılması gerekir. Finansallaştırma işleminde gönderilen tutar (finansallaştırma tutarı), provizyon tutarını geçemez ancak daha az olabilir.

Alınan provizyonun finansallaştırılmama nedeniyle otomatikman kalkması ardından da finansallaştırma yapılabilir; ancak bu durumda kart limitindeki bloke kalkmış olacağından yetersiz bakiye benzeri bir hata alınma olasılığı artacaktır. Provizyon iptal işlemini, provizyon işleminizle aynı gün içinde yapmanız gerekmektedir. Bu işlemin tek etkisi, karta konulan blokenin kaldırılmasıdır. Provizyon işlemi gibi bu işlem de kart ekstresinde görünmez. Yapılan bir finansallaştırmadan vazgeçilir ise iptal etme işlemi yapılır. Bu işlem finansallaştırmanın kart ekstresine yansımasını da engeller. Ancak karta konulan blokeyi kaldırmaz. Bunun için provizyon iptal işlemi yapılmalıdır. Bu işlem geçmişte yapılan satış veya finansallaştırmaları tamamen iptal etmek veya sadece belirli bir tutarını iade etmek için yapılır. Kart ekstresinde ayrı bir işlem olarak görünür ve iptal edilen işlemin ekstredeki kaydını silmez.

4.4. Vade Farklı Taksitli Satış (VFT): Bankanın, satılan ürünün peşin tutarı üzerinden istenen vadede ( vade sayısı 36 aya kadar çıkabilir ) kredi kartı sahiplerine önceden belirlenmiş oranda faiz uygulayarak kredi verme işlemidir.

Bu işlem tipinde işyeri herhangi bir faiz hesaplaması yapmaz. Seçilmiş vade gün sayısını ve ürün satış tutarını sisteme girer. Banka satış tutarı ve vade gün sayısı üzerinden belirlenmiş olan tüketici kredisi faiz oranından kart sahibine kredi verir. Banka işyeri satış
tutarını bir ertesi gün (blokeli çalışıyor ise, bloke günü bitiminde) alacak olarak işyeri hesabına aktarır. Bu işlem işyeri için peşin satış, banka için kredili satış olarak tanımlanabilir.

4.5. Satış İşlemi:
- Müşteri kartı, kart okuyucudan (pos makinesinden) geçirilir. (POS EMV uyumlu ve kart da EMV formatında ise kart, okuyucuya takılmalıdır.
- Bağlantının kurulması beklenir.
- Bağlantı kurulduğunda satış tutarı girilir ve “Giriş” (Enter) tuşuna basılır. Taksitlendirme varsa taksitlendirme işlemi yapılır.
- Banka kartı ile satış yapılırken “Müşteri Kart Şifresi” sorulur. Şifre girilip “Giriş” tuşuna basılır.
- Çıkan slip alınır. Müşteriye imzalattırılır. Müşteri slip kopyası için “Giriş” tuşuna basılır. Slip kopyası müşteriye verilir.

4.6. İade İşlemi:
- İade tuşuna basılır veya Menü’den İade seçeneği seçilir. Kullanıcı şifresi girilip Giriş tuşuna basılır. Müşteri kartı kart okuyucudan geçirilir ya da kart okuyucuya takılır.
- Satış yapılan tutardan fazla olmamak kaydı ile iade tutarı girilir ve Giriş tuşuna basılır.
- Provizyon numarası girilir. Provizyon numarası slip üzerinde PROV, yazan satırda yer almakta olup toplam 6 hanelidir.
- Satış tarihi girilir ve Giriş tuşuna basılır.

4.7. İptal İşlemi:
- İptal tuşuna basılır veya menüden İptal seçeneği seçilir. Kullanıcı şifresi girilip Giriş tuşuna basılır. Müşteri kartı kart okuyucudan geçirilir ya da kart okuyucuya takılır.
- Slip üzerinde yer alan işlem sıra numarası girilir ve Giriş tuşuna basılarak işlem tamamlanır. İşlem sıra numarası REF nu. yazan satırda “ / ” karakterinden sonraki 4 rakamdır. Örneğin: Ref nu: 001/0007 ise 0007 girilmelidir.

4.8. Ön Provizyon İşlemi:
- Ön Provizyon tuşuna basılır veya menüden Ön Provizyon seçeneği seçilir.
- Müşteri kartı, kart okuyucudan geçirilir ya da kart okuyucuya takılır.
- Ön provizyon tutarı girilir ve Giriş tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

4.9. İkinci Kopya:
- İşlem sırasında oluşan bir hata nedeni ile slip üretilememesi durumunda, en son çıkan slipin tekrar basılması için kullanılır.
- Ek kopya veya kopya tuşuna basılır.
- Son yapılan başarılı ya da başarısız işlem ile ilgili slip yeniden yazdırılır.

4.10. Gün Sonu Mutabakatı:
- Mutabakat için gün bitiminde gün sonu hesap özeti raporunun mutlaka alınması gerekir. Gün sonu raporu alınmayan işlemler hesaba alacak kaydedilemez.
- Saat 23:45’e kadar alınan gün sonu bedelleri ertesi gün hesaba alacak kaydedilir. Gün sonu raporu daha sonra alınan işlem tutarları ise bir sonraki gün hesaba geçer.
- Gün sonu hesap özeti raporunun genel net bölümünde yer alan tutar üzerinden banka komisyonu düşüldükten sonra kalan tutar işletmenin mevduat hesabına alacak kaydedilir.
- Blokeli çalışmalarda önce şubedeki mevcut blokeli hesaba alacak kaydedilir. Bloke gün sayısı tamamlandıktan sonra ilgili mevduat hesabına otomatik virman yapılır.
- Gün sonu raporu bitiminde ekranda ve rapor üzerinde "Gün sonu Bitti" mesajı kontrol edilmelidir.

Ticari belgeler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2019 pratik bilgiler
2019 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama